L’equip de govern

Regidories d'urbanisme,

promoció turística, festes,

promoció econòmica,

governació,

hisenda i administració.

Contacte:  alcaldia@copons.cat

Dades biogràfiques

Regidoria de

servei a les persones

Contacte: ciutadania@copons.cat

Regidoria d'esports

Contacte: esports@copons.cat

Regidoria de

participació ciutadana.

Contacte: participacio@copons.cat

Tresorer

Regidoria de patrimoni

Contacte: patrimoni@copons.cat

Regidories d'ensenyament,

joventut i comunicació

Contacte: educa-jove@copons.cat

Comissió especial de comptes

Segons el que disposa l’article 48-1-c) de la LMRLC, la comissió especial de comptes ha d’existir de forma obligatòria en tots els ajuntaments, i que, d’acord amb l’article 58-3 del mateix text legal, ha d’estar integrada per tots els grups polítics representats a la Corporació.

La Comissió especial de comptes de l’Ajuntament de Copons, està formada per tots els membres de la Corporació.

Regidories i àrees

Les comissions d’estudi, informe o consulta només s’han de constituir de forma obligatòria en tots els municipis de més de 5.000 habitants, i que, tenint en compte la població del municipi, els escassos recursos personals, així com la no dedicació exclusiva dels membres de la Corporació, es considera que no és necessària la creació de cap comissió informativa, articulant-se un quadre alternatiu d’organització.

 

Nomenaments respresentants de la corporació en organs col·legiats:

Pel ple de la Corporació s’ha de procedir al nomenament del seus representants en òrgans col·legiats, que siguin de la seva competència, D’acord amb l’article 38-c) del ROF, els representants de la Corporació en Òrgans Col·legiats són els següents regidors i regidores i alcalde:

Consorci de Promoció Turística Alta Anoia

Vocal titular: FRANCESC SALAMÉ I SABATER

Consell Escolar CEIP Copons i ZER

Vocal titular: ALBA CLOSA FRANQUET

Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat Diputació de Barcelona

Vocal titular: FRANCESC SALAMÉ I SABATER

Mancomunitat de disminuïts físics i psíquics de l’Anoia

Vocal titular: FRANCESC SALAMÉ I SABATER, com a alcalde

Vocal titular: MARIA GRACIA CARRERAS VERDAGUER