Patrimoni documental

Mapa de Patrimoni Cultural de Copons elaborat per la Diputació de Barcelona l’any 2014
arxiu-municipal
L’ajuntament de Copons conformà el seu funcionament durant les primeres dècades del segle XIX. Durant tot aquest temps, la documentació municipal sempre ha estat custodiada en les diferents seus que ha tingut el consistori, fins a la ubicació actual. En època més recent, l’arxiu municipal també serveix de dipòsit d’altres institucions locals com el Jutjat de Pau, la Cambra agrària i l’Associació de Defensa Forestal. Als anys 1994 i 1997, l’Arxiu Comarcal de l’Anoia fa uns primers inventaris. No és fins l’actuació arxivística que portà a terme l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, entre el 25 d’octubre del 2004 fins al 28 de gener del 2005, que s’ordena i es classifica tota la documentació municipal. En aquesta actuació també s’adequa el mobiliari i les condicions ambientals del dipòsit. Posteriorment, el 14 de desembre de 2006, l’ajuntament s’adhereix al Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

Arxiu municipal situat a la primera planta de l’ajuntament de Copons i que conserva el fons documental que genera el consistori, amb un abast cronològic que va des de 1840 fins a l’actualitat. La documentació inventariada està formada per 1857 registres (fins l’any 2012) i ocupa un volum de 81.88 metres lineals. Es troba instal·lada en una sala equipada amb prestatgeries metàl·liques, inventariada i guardada en arxius definitius, i descrita i gestionada amb el programa informàtic GIAM de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.
l’arxiu té dipositats diversos fons, dels qual destaca el municipal pel seu volum i pel seu abast cronològic. Aquest fons està classificat en les seccions següents, amb les seves dates extremes: Administració General (1840-2011), Hisenda (1890-2012), Proveïments (1938-2004), Serveis Socials (1906-2009), Sanitat (1890-2010), Obres i Urbanisme (1862-2011), Seguretat pública (1907-1984), Serveis Militars (1850-2001), Població (1842-2008), Eleccions (1868-2012), Ensenyament (1900-2010), Cultura (1946-2010), Serveis Agropecuaris i Medi Ambient (1860-2010). Els altres fons conservats són els següents: l’Associació de Defensa Forestal (1987-2009, 1 metre), la Cambra Agrària (1937-1989, 0.6 metres) i part del fons del Jutjat de Pau (1877/1922, 0.22 metres de documentació).

fons-documental

L’Arxiu Comarcal de l’Anoia (ACAN) custodia bona part de la documentació de la comarca des de la seva creació l’any 1982, tot i que està dipositat i es pot consultar a la seu actual des del 1986. El fons documental de la Cambra Agrària Local de Copons fou ingressat a l’ACAN el 4 de febrer de l’any 2013 procedent del Departament d’Agricultura i Ramaderia-Oficina d’Igualada.

Fons documental de Copons dipositat a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia (ACAN) d’Igualada. Consta de tres fons independents relacionats amb diversos aspectes del municipi de Copons. En concret es tracta de llibres i documents damunt de suport paper, escrits en llatí, castellà i català. Aquests fons procedeixen de tres entitats diferenciades: el fons de la parròquia de Santa Maria d’Igualada (API), el de l’Ofici i Comptadoria d’Hipoteques d’Igualada i el de la Cambra Agrària Local de Copons.
El fons procedent de la parròquia de Santa Maria d’Igualada (API) està format per 118 registres diferents, que en gran part estant formats pels processos judicials que afectaren a diversos veïns de Copons, entre els anys 1500 i 1846. En total són 109 processos diferents. Juntament amb aquests documents també destaquen, entre d’altres, un document sobre Los Copons de finals del segle XIII, una àpoca de l’any 1322 o diversos papers de la Universitat de Copons del segle XVI. Pel que fa als documents de l’Ofici i Comptadoria d’Hipoteques d’Igualada, cal dir que són els llibres de Translació de domini de finques rústiques i urbanes de Copons entre els anys 1846 i 1862. Quant al fons documental de la Cambra Agrària Local de Copons hi ha la documentació comptable de la cambra entre els anys 1987-1993, les declaracions de collita de l’any 1992 i els expedients de sol·licituds de prestacions del 1992 també. En darrer terme, cal fer esment de la col·lecció d’imatges fotogràfiques de Copons. Es tracta d’un total de 13 imatges de diversos punts i elements relacionats amb el municipi, ingressades a l’arxiu majoritàriament des de l’any 1986.

goig-st-pere

Antigament, aquests goigs es cantaven a la capella de Sant Pere de Copons.
Entre finals del segle XIX i mitjans del segle XX, aproximadament entre els anys 1882 i 1960, la impremta de Nicolau Poncell d’Igualada en publicà una edició en paper bellament decorada. Es tracta d’un sol full d’una pàgina en el que el text està disposat a dues columnes amb corondell. A la part superior, centrada, hi ha una imatge de Sant Pere amb els seus atributs, que alhora està emmarcada pel títol del document i per dues gerres amb decoració floral. Tota la composició està emmarcada per una orla amb elements vegetals.

“Goigs del gloriós apòstol Sant Pere que es canten en la seva capella de Copons:
Puix que Déu us ha honrat, de tantes glòries i honors; siau Sant Pere advocat, dels devots i pescadors. Quan pescàveu en la mar, Déu us cridà aquell dia, i us posà en sa companyia, per voler-vos exalçar: Ell a Vós us va donar, les gràcies més superiors; siau Sant Pere advocat, dels devots i pescadors. La vostra barca deixàreu, sols per a seguir a Déu, i amb la barca de la Creu, vers al Cel us embarcàreu: En la Santa Creu trobàreu, els més celestials honors; siau Sant Pere advocat, dels devots i els pescadors. En el lloc més principal, de l’Apostolat siguéreu, i les claus del Cel tinguéreu, que us donà Déu Eternal: Teniu virtut sens igual, puix perdoneu pecadors; siau Sant Pere advocat, dels devots i els pescadors. Vós sou tresorer del Cel, amb majestat molt notòria; i les portes de la Glòria, us troben porter molt fidel: De Crist teniu tal zel, que el defenseu de traidors; siau Sant Pere advocat, dels devots i pecadors. En la nit de la Passió, tres voltes a Déu negàreu, però amb llàgrimes borràreu, eixa ofensa i omissió: Prompte alcansàreu perdó, fent-vos Déu tan grans favors; siau Sant Pere advocat. Dels devots i pecadors. En la creu alta posat, floríreu celestial lliri, allí prenguéreu martiri, morint Vós crucificat: Gran glòria heu alcansat, entre els sants superiors; siau Sant Pere advocat, dels devots i pescadors. Puix que Déu us ha honrat, de tantes glòries i honors; siau Sant Pere advocat, dels devots i pescadors.” El text va acompanyat per una oració a peu de pàgina escrit en llatí: “OREMUS, Deus, qui Beato Petro Apostolo tuo, collatis clavibus Regni Caelestis, ligandi, atque solvendi Pontificium tradidisti: concede, ut intercessionis ejus auxilio, a peccatorum nexibus liberemur. Qui vivis, et regnas, etc.”.

 

pergami-1421

Pergamí del segle XV dipositat a la Biblioteca de Catalunya i relacionat amb la vila de Copons. Presenta unes mesures de 280 per 328 mm, està escrit en llatí i datat el dia 15 de novembre de l’any 1421. El notari del document és Huguet de Serrallonga, notari per tot el regne d’Aragó.
Es tracta d’una àpoca escripturada a Calaf en la que el rector i un prevere de Copons firmen un rebut a Bartomeu Vall, prevere de Calaf, pel preu d’un censal que van crear els consorts Calaffa. El revers del pergamí és llis i només compta amb una petita inscripció pràcticament il·legible situada a una de les cantonades superiors.

Observacions: Les imatges estan cedides per la Biblioteca de Catalunya.

pergami-1425

Pergamí del segle XV dipositat a la Biblioteca de Catalunya i relacionat amb la vila de Copons. Presenta unes mesures de 156 per 295 mm, està escrit en llatí i datat el dia 8 de març de l’any 1425. El notari del document és Ramon Tomàs, de la vila de Prats.
Es tracta d’un pagament de Pericó Lloteres, fill d’Antoni Lloteres, difunt, de Sant Pere de Vilella del terme de Copons, com a hereu de Guillem Lloteres i del mas Lloteres situat a la parròquia d’Aguilar, juntament amb Arnau Lloteres, marmessor del dit Guillem Lloteres. Ambdós signen un rebut a Mateu Corts, de la vila de Calaf, que va pagar al difunt Guillem Lloteres, mentre vivia, una certa quantitat que li devia. El revers del pergamí és llis i només compta amb una petita inscripció pràcticament il·legible situada al centre del document.

Observacions: Les imatges estan cedides per la Biblioteca de Catalunya.