Comissions i Regidories

Comissió especial de comptes

Segons el que disposa l’article 48-1-c) de la LMRLC, la comissió especial de comptes ha d’existir de forma obligatòria en tots els ajuntaments, i que, d’acord amb l’article 58-3 del mateix text legal, ha d’estar integrada per tots els grups polítics representats a la Corporació.

La Comissió especial de comptes de l’Ajuntament de Copons, està formada pels següents membres de la Corporació:

– FRANCESC SALAMÉ SABATER

– ABEL CASTELL BONET

– MARIA GRACIA CARRERAS

– JORDI MERCADAL PRATS

– NÚRIA PONS TORRENTS

–  ALBA CLOSA FRANQUET

Regidories i àrees

Les comissions d’estudi, informe o consulta només s’han de constituir de forma obligatòria en tots els municipis de més de 5.000 habitants, i que, tenint en compte la població del municipi, els escassos recursos personals, així com la no dedicació exclusiva dels membres de la Corporació, es considera que no és necessària la creació de cap comissió informativa, articulant-se un quadre alternatiu d’organització.

Les Regidories establertes son les que s’indiquen a a continuació:

Regidories:  Governació, Règim Interior, Hisenda i Urbanisme

– Responsable:  FRANCESC SALAMÉ SABATER

Regidories:   Esports

– Responsable:  ABEL CASTELL I BONET

Regidories:   Territori i Medi Ambient

– Responsable:  FRANCESC SALAMÉ SABATER

Regidories:   Serveis a les Persones

– Responsable: MARIA GRACIA CARRERAS

Regidories:   Patrimoni

– Responsable:  JORDI MERCADAL PRATS

Regidories:  Participació ciutadana

– Responsable:  NÚRIA PONS TORRENTS

Regidories:  Formació i Ensenyament

– Responsable:  ALBA CLOSA FRANQUET

NOMENAMENTS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIO EN ORGANS COL.LEGIATS

Pel ple de la Corporació s’ha de procedir al nomenament del seus representants en òrgans col·legiats, que siguin de la seva competència, D’acord amb l’article 38-c) del ROF, els representants de la Corporació en Òrgans Col·legiats són els següents regidors i regidores i alcalde:

 

Consorci de Promoció Turística Alta Anoia

Vocal titular: FRANCESC SALAMÉ SABATER

Consell Escolar CEIP Copons i ZER

Vocal titular: ALBA CLOSA FRANQUET

Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat Diputació de Barcelona

Vocal titular: FRANCESC SALAMÉ SABATER

Mancomunitat de disminuïts físics i psíquics de l’Anoia

Vocal titular: FRANCESC SALAMÉ SABATER, com a alcalde

Vocal titular: MARIA GRACIA CARRERAS VERDAGUER