Comissions i Regidories

Comissió especial de comptes

Segons el que disposa l’article 48-1-c) de la LMRLC, la comissió especial de comptes ha d’existir de forma obligatòria en tots els ajuntaments, i que, d’acord amb l’article 58-3 del mateix text legal, ha d’estar integrada per tots els grups polítics representats a la Corporació.

La Comissió especial de comptes de l’Ajuntament de Copons, està formada pels següents membres de la Corporació:

-Pendent de la celebració del Ple de Constitució previst per divendres 12 de juliol.

Regidories i àrees

Les comissions d’estudi, informe o consulta només s’han de constituir de forma obligatòria en tots els municipis de més de 5.000 habitants, i que, tenint en compte la població del municipi, els escassos recursos personals, així com la no dedicació exclusiva dels membres de la Corporació, es considera que no és necessària la creació de cap comissió informativa, articulant-se un quadre alternatiu d’organització.

Les Regidories establertes son les que s’indiquen a a continuació:

-Pendent de la celebració del Ple de Constitució previst per divendres 12 de juliol.

NOMENAMENTS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIO EN ORGANS COL.LEGIATS

Pel ple de la Corporació s’ha de procedir al nomenament del seus representants en òrgans col·legiats, que siguin de la seva competència, D’acord amb l’article 38-c) del ROF, els representants de la Corporació en Òrgans Col·legiats són els següents regidors i regidores i alcalde:

-Pendent de la celebració del Ple de Constitució previst per divendres 12 de juliol.

Consorci de Promoció Turística Alta Anoia

Consell Escolar CEIP Copons i ZER

Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat Diputació de Barcelona

Mancomunitat de disminuïts físics i psíquics de l’Anoia