Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Comissions i Regidories

Comissió especial de comptes

Segons el que disposa l’article 48-1-c) de la LMRLC, la comissió especial de comptes ha d’existir de forma obligatòria en tots els ajuntaments, i que, d’acord amb l’article 58-3 del mateix text legal, ha d’estar integrada per tots els grups polítics representats a la Corporació.

La Comissió especial de comptes de l’Ajuntament de Copons, està formada pels següents membres de la Corporació:

Alex Prehn Faura – prehnfa@copons.cat
Susanna Guix Tomàs – guixts@copons.cat
Immaculada Lliró Torrents – lliroti@copons.cat
Gonzalo Pocoví Labarra – pocovilg@copons.cat
Carlos Cobo Garcia – cobogc@copons.cat
Pere Soler Bernaus – solerbpr@copons.cat
Adrià Solé Dachs – soleda@copons.cat

Regidories i àrees

Les comissions d’estudi, informe o consulta només s’han de constituir de forma obligatòria en tots els municipis de més de 5.000 habitants, i que, tenint en compte la població del municipi, els escassos recursos personals, així com la no dedicació exclusiva dels membres de la Corporació, es considera que no és necessària la creació de cap comissió informativa, articulant-se un quadre alternatiu d’organització.

Les Regidories establertes son les que s’indiquen a a continuació:

Regidories: Governació, Règim Interior i Hisenda

Responsable: Alex Prehn Faura

Regidories: Benestar Social i Salut Publica

Responsable: Susanna Guix Tomàs

Regidories: Participació ciutadana, Comunicació i Cultura

Responsable: Immaculada Lliró Torrents

Regidories: Territori, Urbanisme, Obres i Serveis i Patrimoni
Responsable: Gonzalo Pocoví Labarra.

Regidories: Medi Ambient, Educació i Acció Climàtica.
Responsable: Carlos Cobo Garcia.

Regidories: Esports, Comerç, Promoció Econòmica i turística
Responsable: Pere Soler Bernaus

-Regidoria de Joventut
Responsable: Adrià Solé Dachs

Nomenament representants de la Corporació en òrgans col·legiats

Pel ple de la Corporació s’ha de procedir al nomenament del seus representants en òrgans col·legiats, que siguin de la seva competència, D’acord amb l’article 38-c) del ROF, els representants de la Corporació en Òrgans Col·legiats són els següents regidors i regidores i alcalde:

 • Consell Escolar CEIP Copons i ZER
  Vocal titular: Carlos Cobo Garcia
 • Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat Diputació de Barcelona
  Vocal titular: Carlos Cobo Garcia
 • Mancomunitat de disminuïts físics i psíquics de l’Anoia
  Vocal titular: Alex Prehn Faura, com a alcalde
  Vocal titular: Susanna Guix Tomàs
 • Associació de micropobles de Catalunya
  Titular: Alex Prehn Faura, com a alcalde
  Suplent: Gonzalo Pocoví Labarra
Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E