Comissions i Regidories

Comissió especial de comptes

Segons el que disposa l’article 48-1-c) de la LMRLC, la comissió especial de comptes ha d’existir de forma obligatòria en tots els ajuntaments, i que, d’acord amb l’article 58-3 del mateix text legal, ha d’estar integrada per tots els grups polítics representats a la Corporació.

La Comissió especial de comptes de l’Ajuntament de Copons, està formada pels següents membres de la Corporació:

-Àlex Prehn Faura
-Xavier Aparisi Ramon
-Immaculada Lliró Torrents
-Montserrat Soteras Corbella

Regidories i àrees

Les comissions d’estudi, informe o consulta només s’han de constituir de forma obligatòria en tots els municipis de més de 5.000 habitants, i que, tenint en compte la població del municipi, els escassos recursos personals, així com la no dedicació exclusiva dels membres de la Corporació, es considera que no és necessària la creació de cap comissió informativa, articulant-se un quadre alternatiu d’organització.

Les Regidories establertes son les que s’indiquen a a continuació:

-Regidories:  Governació, Règim Interior, Hisenda, Urbanisme i Patrimoni
Responsable:  Alex Prehn Faura

– Regidories:   Territori i Medi Ambient, esports i joventut
Responsable:  Xavier Aparisi Ramon

– Regidories:   Ensenyament, formació, sanitat i participació ciutadana
Responsable:  Immaculada Lliró Torrents

– Regidories:   Serveis a les Persones, Promoció econòmica i turística, cultura i comunicació
Responsable: Montserrat Soteras Corbella

Nomenament representants de la Corporació en òrgans col·legiats

Pel ple de la Corporació s’ha de procedir al nomenament del seus representants en òrgans col·legiats, que siguin de la seva competència, D’acord amb l’article 38-c) del ROF, els representants de la Corporació en Òrgans Col·legiats són els següents regidors i regidores i alcalde:

 • Consorci de Promoció Turística Alta Anoia
  Vocal titular: Àlex Prehn Faura
 • Consell Escolar CEIP Copons i ZER
  Vocal titular:  Immaculada Lliró Torrents
 • Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat Diputació de Barcelona
  Vocal titular:  Xavier Aparisi Ramon
 • Mancomunitat de disminuïts físics i psíquics de l’Anoia
  Vocal titular: Alex Prehn Faura, com a alcalde
  Vocal titular:  Montserrat Soteras Corbella
 • Associació de Micropobles de Catalunya
  Titular: Alex Prehn Faura, com a alcalde
  Suplent:  Xavier Aparisi Ramon.