Equip municipal

L’equip municipal

Secretari Accidental

Albert Rica Villagra

Àrea Administrativa

Albert Rica – Administratiu de Secretaria

Anna Roig – Administrativa d’Intervenció

Olga Sàbat – Oficina d’atenció a la ciutadania

Brigada Municipal

Xavi Prat- Brigada municipal

Oriol Pi – Brigada municipal

Tècnics Municipals

Bernat Perelló – Arquitecte tècnic

Josep Ticó – Enginyer

Competències Delegades

Organisme de Gestió Tributària d’Igualada

Consell Comarcal de l’Anoia