Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Plens

El Ple de l’Ajuntament de Copons està format pels 6 regidors i regidores i l’alcalde.

Els òrgans col·legiats dels ens locals funcionen en règim de sessions ordinàries, de periodicitat preestablerta, com a mínim cada tres mesos, i de sessions extraordinàries, que poden ésser, si s’escau, urgents, d’acord amb el que disposa l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), amb la redacció introduïda per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, així com pels articles 97 i 98 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC).

El ple de l’Ajuntament celebra les sessions ordinàries timestralment, el tercer dimecres dels mesos de gener,abril, juliol, octubre a les 20,00 hores, si aquest fos festiu o per causes de força major així ho requreixin, es celebrarà el dimecres següent.

Per accedir a les Actes dels plens cliqueu aquí

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E