Calendari fiscal, reglaments i ordenances

Calendari Fiscal 2021

Descripció del Concepte Data Inici Data Final Càrrec domiciliació
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS – 1A FRACCIÓ-DOMICILIATS 02/05/2022
 IMPOST BÉNS IMMOBLES – 2A FRACCIÓ-DOMICILIATS 01/07/2022
IMPOST BÉNS IMMOBLES – 3A FRACCIÓ-DOMICILIATS 03/10/2022
 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS- NO DOMICILIAT  02/05/2022  05/07/2022 01/07/2022
IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS  01/09/2022  04/11/2022 02/11/2022
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS  01/09/2022  04/11/2022 02/11/2022
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES  16/09/2022  16/11/2022 02/11/2022
 IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA  04/03/2022  05/05/2022 02/05/2022
TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL  04/03/2022  05/05/2022 02/05/2022
 TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS-NO DOMICILIAT  01/06/2022  05/08/2022 01/08/2022
TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS- 1AFRACCIÓ- DOMICILIAT 01/06/2022
 TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS -2AFRACCIÓ-DOMICILIAT 01/09/2022
TAXA GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS  01/06/2022  05/08/2022 01/08/2022

Ordenances Fiscals 2022

2019.01 OF IBI
2019.02 OF IAE
2019.03 OF VEHICLES
2019.04 OF INCREMENT VALOR TERRENYS URBANS
2019.05 OF IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
2019.06 OF TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA
2019.07 OF TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL
2019.08 OF TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
2019.09 OF TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME.
2019.10 OF TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS.
2019.13 OF CEMENTIRI MUNICIPAL
2019.15 OF LLICÈNCIA ACTIVITATS
2019.16 OF OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC
2019.19 OF TAXA PER PARADES, BARRAQUES, etc SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC
2019.21 OF UTILITZACIO INSTAL·LACIONS I RECURSOS MUNICIPALS

Anunci definitiu de publicació al BOP de les modificacions d’ordenances fiscals any 2019

Relació d’Ordenances Fiscals en aprovació inicial de modificació per al 2021 CIDO: Cercador d’Informació i Documentació Oficials

Reglaments, Ordenances i Normatives Municipals:

Ordenança municipal de circulació de Copons
Ordenança reguladora del cementiri municipal
Reglament d’aparcaments de titularitat municipal
Ordenança municipal de tinença d’animals de companyia
Ordenança de camins municipals