Calendari fiscal, reglaments i ordenances

Calendari Fiscal 2023

Concepte Desc. Data Inici Vol. Data Fi Vol. Data Domic. Exercici
1 IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS-NO DOMICILIATS 2/5/2023 5/7/2023 3/7/2023 2023
1 IMP BÉNS IMMOBLES – 1A FRACCIÓ-DOMICILIATS 2/5/2023 2023
1 IMP BÉNS IMMOBLES – 2A FRACCIÓ-DOMICILIATS 3/7/2023 2023
1 IMP BÉNS IMMOBLES – 3A FRACCIÓ-DOMICILIATS 2/10/2023 2023
2 IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS 1/9/2023 3/11/2023 2/11/2023 2023
2 IMP. BÉNS RÚSTICS CONSTRUÏTS 1/9/2023 3/11/2023 2/11/2023 2023
3 IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA 1/3/2023 5/5/2023 2/5/2023 2023
10 IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES 15/9/2023 15/11/2023 2/11/2023 2023
11 TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS-NO DOMICILIATS 1/6/2023 4/8/2023 1/8/2023 2023
11 TAXA RESIDUS DOMÈSTICS-FRAC.1-DOMICILIATS 1/6/2023 2023
11 TAXA RESIDUS DOMÈSTICS-FRAC.2-DOMICILIATS 1/9/2023 2023
12 TAXA GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS 1/6/2023 4/8/2023 1/8/2023 2023
16 TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL 1/3/2023 5/5/2023 2/5/2023 2023

Ordenances Fiscals 2024

2024.01 OF IBI
2024.02 OF IAE
2024.03 OF VEHICLES
2024.04 OF INCREMENT VALOR TERRENYS URBANS
2024.05 OF IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
2024.06 OF TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA
2024.07 OF TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL
2024.08 OF TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

2024.08_(1) OF TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
2024.09 OF TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME.
2024.10 OF TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS.

2024.11 OF TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA MUNICIPAL
2024.13 OF CEMENTIRI MUNICIPAL
2024.15 OF LLICÈNCIA ACTIVITATS
2024.16 OF OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC
2024.19 OF TAXA PER PARADES, BARRAQUES, etc SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC
2024.21 OF UTILITZACIO INSTAL·LACIONS I RECURSOS MUNICIPALS

CIDO: Cercador d’Informació i Documentació Oficials

Reglaments, Ordenances i Normatives Municipals:

Ordenança municipal per a l’Estalvi d’aigua

Ordenança municipal de circulació de Copons
Ordenança reguladora del cementiri municipal
Reglament d’aparcaments de titularitat municipal
Ordenança municipal de tinença d’animals de companyia
Ordenança de camins municipals

Ordenanca cartell obres