Calendari fiscal, reglaments i ordenances

Calendari Fiscal 2023

Concepte Desc. Data Inici Vol. Data Fi Vol. Data Domic. Exercici
1 IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS-NO DOMICILIATS 2/5/2023 5/7/2023 3/7/2023 2023
1 IMP BÉNS IMMOBLES – 1A FRACCIÓ-DOMICILIATS 2/5/2023 2023
1 IMP BÉNS IMMOBLES – 2A FRACCIÓ-DOMICILIATS 3/7/2023 2023
1 IMP BÉNS IMMOBLES – 3A FRACCIÓ-DOMICILIATS 2/10/2023 2023
2 IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS 1/9/2023 3/11/2023 2/11/2023 2023
2 IMP. BÉNS RÚSTICS CONSTRUÏTS 1/9/2023 3/11/2023 2/11/2023 2023
3 IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA 1/3/2023 5/5/2023 2/5/2023 2023
10 IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES 15/9/2023 15/11/2023 2/11/2023 2023
11 TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS-NO DOMICILIATS 1/6/2023 4/8/2023 1/8/2023 2023
11 TAXA RESIDUS DOMÈSTICS-FRAC.1-DOMICILIATS 1/6/2023 2023
11 TAXA RESIDUS DOMÈSTICS-FRAC.2-DOMICILIATS 1/9/2023 2023
12 TAXA GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS 1/6/2023 4/8/2023 1/8/2023 2023
16 TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL 1/3/2023 5/5/2023 2/5/2023 2023

Ordenances Fiscals 2023

2019.01 OF IBI
2019.02 OF IAE
2019.03 OF VEHICLES
2019.04 OF INCREMENT VALOR TERRENYS URBANS
2019.05 OF IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
2019.06 OF TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA
2019.07 OF TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL
2019.08 OF TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
2019.09 OF TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME.
2019.10 OF TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS.
2019.13 OF CEMENTIRI MUNICIPAL
2019.15 OF LLICÈNCIA ACTIVITATS
2019.16 OF OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC
2019.19 OF TAXA PER PARADES, BARRAQUES, etc SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC
2019.21 OF UTILITZACIO INSTAL·LACIONS I RECURSOS MUNICIPALS

Anunci definitiu de publicació al BOP de les modificacions d’ordenances fiscals any 2019

Relació d’Ordenances Fiscals en aprovació inicial de modificació per al 2021 CIDO: Cercador d’Informació i Documentació Oficials

Reglaments, Ordenances i Normatives Municipals:

Ordenança municipal per a l’Estalvi d’aigua

Ordenança municipal de circulació de Copons
Ordenança reguladora del cementiri municipal
Reglament d’aparcaments de titularitat municipal
Ordenança municipal de tinença d’animals de companyia
Ordenança de camins municipals