Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Reglament del servei d’aparcaments de titularitat municipal de vehicles de Copons

REGLAMENT DEL SERVEI DELS APARCAMENTS DE TITULARITAT MUNICIPAL DE VEHICLES DE COPONS

CAPÍTOL I. Objecte i competència

Article 1. Objecte

Aquest reglament té per objecte regular el règim d’ús, gaudiment i funcionament del servei públic d’aparcament de vehicles a motor en locals o recintes de titularitat municipal.

Queden exclosos els aparcaments a les vies o espais públics d’accés regulat o lliure.

Article 2. Sistema de gestió

L’Ajuntament pot adoptar qualsevol de les formes de gestió del servei públic previstes a la normativa de règim local.

Article 3. Intervenció administrativa

Sigui quina sigui la forma de gestió, l’Ajuntament exercirà la necessària intervenció administrativa o fiscalitzadora i totes aquelles funcions que impliquin l’exercici d’autoritat.

Els agents de l’autoritat tindran lliure accés a l’interior dels aparcaments per portar a terme les seves funcions reglamentàries relacionades amb el servei.

Article 4. Competència

Sense perjudici de l’aplicació de la legislació reguladora del contracte d’aparcament de vehicles dins de l’àmbit que li és propi, la Llei municipal i de règim local de Catalunya dóna plena potestat a l’Ajuntament per a constituir, organitzar, modificar i suprimir els serveis de la seva competència.

Aquest servei complementa la competència municipal de regular els usos de les vies urbanes, fent compatible l’equitativa distribució dels aparcaments entre tots els usuaris amb la necessària fluïdesa del trànsit rodat i l’ús per als vianants dels carrers, així com l’establiment de mesures d’estacionament limitat, amb la finalitat de garantir la rotació dels aparcaments, d’acord amb l’article 7 de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.

Article 5. Persones obligades

El present reglament és d’observança obligatòria per part dels usuaris o qualsevol altre persona que es pugui trobar a l’interior del recinte o en els seus accessos en un moment donat.

CAPÍTOL II. Utilització dels aparcaments

Article 6. Característiques

Els aparcaments és de caràcter públic i el seu accés i utilització serà d’acord amb els següents punts:

a) El servei es prestarà al públic amb caràcter permanent durant les 24 hores del dia, tots els dies de l’any. En cas d’haver-hi algunes hores i/o dies exclosos per necessitats de l’explotació, s’haurà d’indicar clarament als accessos als pàrquings.

b) La utilització pel públic usuari de l’estacionament serà lliure, sense més restriccions que les inherents a la seva capacitat, a les característiques dels vehicles, a les modalitats d’utilització i, solament en els següents casos excepcionals, podrà ser negat accés els aparcaments:

– La reiteració en el no compliment d’aquest Reglament.

– Per símptomes d’alcoholèmia o drogadicció, prèvia notificació a l’interessat pels mitjans que corresponguin, i en general sempre que suposi un risc per als usuaris o les instal·lacions dels aparcaments.

c) Per a major seguretat dels usuaris i dels seus béns, així com per controlar el bon ús de les instal·lacions i les incidències que poguessin ocórrer, el gestor dels aparcaments podrà instal·lar un sistema de videovigilància, amb enregistrament d’imatges, d’acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades.

Article 7. Places d’aparcament

Les places d’aparcament s’atribuiran als turismes, motocicletes, ciclomotors i altres vehicles autoritzats, per ordre d’arribada, sense reserves ni preferències de cap tipus, al marge d’aquelles que, en un moment donat, s’haguessin d’adoptar per conveniències de l’explotació.

Concretament queda prohibit el seu ús a vehicles amb caravanes o remolcs, tractors, carretons elevadors o maquinària en general, etc., l’aparcament dels quals estarà sotmès a permís municipal específic.

Article 8. Drets dels usuaris

Són drets dels usuaris:

a) Estacionar el vehicle en una plaça disponible respectant, en tot cas, el seu perímetre.

Article 9. Circulació i estacionament dins dels aparcaments i als seus accessos l’usuari/ària haurà de respectar degudament:

a) Les indicacions dels empleats o treballadors, la senyalització de trànsit tant vertical com horitzontal, la senyalització indicadora de tota mena que hi hagi instal·lada, les normes d’aquest reglament i, en general, els preceptes del Reglament general de circulació.

b) La velocitat màxima de circulació és de 10 km/hora.

c) No es permeten els avançaments de vehicles, llevat que es tracti d’avançar un vehicle aturat i la circulació ho permeti.

d) La marxa enrere només es permet en les maniobres necessàries per estacionar o en casos excepcionals.

e) Quan el vehicle estigui aparcat, el conductor aturarà el motor i deixarà posat el fre de mà.

Quan es disposi a marxar, limitarà la rotació del motor en “punt mort” al mínim necessari per engegar.

f) En cas d’avaria, l’usuari/ària haurà de deixar el vehicle de forma que no destorbi la circulació normal.

g) No es permet circular en “punt mort” a les rampes, ni tampoc a qualsevol zona dels aparcaments on el pendent que hi hagi ho pogués permetre. No es podran fer servir les rampes per engegar el motor dels vehicles aprofitant el pendent.

h) Es permetrà la presència d’usuaris als aparcaments sempre que estiguin fent les operacions que calguin per a l’ús del servei, però només pels temps raonable i estrictament necessari per estacionar o treure el vehicle.

i) L’estacionament es farà de forma que el vehicle no dificulti ni accessos ni maniobres dels altres usuaris i, per tant, dins el perímetre de la plaça per a fer-ho.

j) Els danys que es causin a d’altres vehicles o a les instal·lacions seran de responsabilitat exclusiva del causant d’aquests danys, qui estarà obligat a donar-ne compte a l’administració, entregant còpia del comunicat que presenti a la seva companyia d’assegurances.

L’Ajuntament no serà ni es farà responsable en cap cas dels danys, però podrà reclamar.

Les despeses que es puguin haver ocasionat per la neteja d’abocaments no autoritzats o brutícia i avaries que s’ocasionin pel mal estat de conservació dels vehicles.

Article 10. Prohibicions

A els aparcaments i als seus accessos, no es permet:

a) L’accés de vehicles no catalogats com a turismes, motocicletes o ciclomotors o furgonetes

b) L’accés de vehicles que per les seves característiques pugin dificultar el funcionament normal del servei.

c) L’accés a tota persona que no utilitzi els serveis dels aparcaments, ni tampoc la permanència innecessària una vegada utilitzats, especialment no està permès pernoctar.

d) L’entrada d’animals de qualsevol espècie llevat dels animals de companyia degudament subjectes i controlats.

e) La introducció de matèries tòxiques, combustibles, inflamables o perilloses, a excepció del contingut normal de carburant en el dipòsit dels vehicles dels usuaris.

f) La utilització incorrecta dels elements comuns.

g) Encendre foc, jugar a pilota o qualsevol altra activitat que pugui danyar els vehicles aparcats.

h) La realització d’activitats alienes a l’estacionament de vehicles, especialment s’hi prohibeix la mendicitat i la venda ambulant.

i) La instal·lació o dipòsit en els espais reservats per al seu ús privatiu o en els espais comuns d’armaris, caixes, eines o material de qualsevol classe.

j) Efectuar reparacions en els vehicles estacionats, proves amb el vehicle en marxa, operacions de rentat, canvis d’oli, etc.

 

 

 

 

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E