Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Acta de sessió extraordinària del Ple Municipal del 15 d’octubre 2012

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 15 D’OCTUBRE DE 2012

A Copons, essent les 20:10 hores del dia 15 d’octubre de 2012. Prèvia l’oportuna convocatòria i sota la presidència del senyor Alcalde en FRANCESC SALAMÉ I SABATER es reuní el Ple de l’Ajuntament a l’objecte de dur a terme sessió extraordinària en primera convocatòria per tractar sobre els assumptes previstos a l’ordre del dia.

Hi son presents els següents regidors de la corporació: en JORDI PARES MORROS, , Na NURIA PONS I TORRENTS, Na MARIA GRACIA CARRERAS I VERDAGUER i n’ABEL CASTELL BONET. Va excussar la seva assistència els regidors  MIQUEL SERRANO VIVES i JORDI CARNER PUJOL. Havent-hi, per tant, quòrum suficient. Assistits pel secretari-interventor accidental de l’Ajuntament en Albert Rica i Villagra.

El senyor president va declarar vàlidament oberta la sessió que s’inicià amb l’aprovació de l’acta de la darrera sessió.

1.- APROVACIÓ ESBORRANY ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR.- Es va aprovar per unanimitat l’esborrany de l’acta de l’anterior, corresponent a l’Extraordinària del dia 26 de setembre de 2012, sense necessitat de ser llegida, al ser distribuïda entre els regidors amb l’antelació prevista a l’article 110.3 del Text refós de la Llei  municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

2.- MODIFICACIÓ DE L’ORGANITZACIO I FUNCIONAMENT DE LA NOVA CORPORACIO MUNICIPAL. .- Es va donar lectura a la següent proposta de resolució:

A)    Cartipàs municipal

B)     Comissions

C)     Nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats.

D)     Periodicitat de les sessions del ple.

E)      Normalització del Consell del Poble.

F)      Creació i composició de les comissions informatives.

G)     Funció de les Assemblees del Poble.

H)     Comunicació municipal

I)        Donar compte de les resolucions d’Alcaldia

 CARTIPÀS MUNICIPAL

 1. Àrees:

S’estableixen tres gran àrees de gestió municipal:

 • INTERIOR: Àrea responsable dels afers propis de l’ajuntament i de la seva economia. Específicament: hisenda, administració, manteniments i serveis.
 • TERRITORI: Àrea centrada en la gestió del territori. Específicament: urbanisme, medi ambient i mobilitat.
 • COMUNITAT: Àrea centrada en les dinàmiques de la comunitat, pròpies o induïdes. Específicament: atenció a les persones, participació, ensenyament, esports, cultura, sanitat, comunicació.

S’estableix una àrea transversal:

 • PATRIMONI: Àrea centrada en tot aquell patrimoni que forma part de la identitat pròpia de Copons. Específicament: patrimoni natural, arqueològic, cultural, històric, arquitectònic, etc. La gestió d’aquesta àrea dóna sentit a la promoció turística.
 1. Regidores i regidors i responsabilitats:

a)      Alcalde

 • Àrea d’INTERIOR
 • Subàrea d’ensenyament
 • Subàrea d’Urbanisme

b)      1r. Tinent d’Alcalde: ABEL CASTELL BONET

 • Àrea de TERRITORI
 • Subàrea d’Esports

c)      2na. Tinent d’Alcalde: NÚRIA PONS TORRENTS

 • Àrea de COMUNITAT

d)      MARIA GRÀCIA CARRERAS VERDAGUER

 • Subàrea de Comunicació
 • Subàrea de Cultura

e)      JORDI PARÈS MORROS

 • Subàrea de mobilitat

COMISSIONS

Comissió especial de comptes.

Segons el que disposa l’article 48-1-c) de la LMRLC, la comissió especial de comptes ha d’existir de forma obligatòria en tots els ajuntaments, i que, d’acord amb l’article 58-3 del mateix text legal, ha d’estar integrada per tots els grups polítics representats a la Corporació.

Es proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:

Constituir la Comissió especial de comptes de l’Ajuntament, que quedarà formada pels següents membres de la Corporació:

– FRANCESC SALAME SABATER

– ABEL CASTELL BONET

– NURIA PONS I TORRENTS

– JORDI PARÉS I MORROS

 NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS

Pel ple de la Corporació s’ha de procedir al nomenament del seus representants en òrgans col·legiats, que siguin de la seva competència, d’acord amb l’article 38-c) del ROF, abans esmentat.

Es proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:

1r) Nomenar als regidors que tot seguit s’esmenten, en els diferents òrgans col·legiats als quals ha d’estar representat l’Ajuntament:

– Consorci de Promoció Turística Alta Anoia

Vocal titular: FRANCESC SALAMÉ I SABATER

– Consell Escolar CEIP Copons i ZER

Vocal titular: FRANCESC SALAMÉ I SABATER

– Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat Diputació de Barcelona

Vocal titular: ABEL CASTELL BONET

– Mancomunitat de disminuïts físics i psíquics de l’Anoia

Vocal titular: FRANCESC SALAMÉ I SABATER, com a alcalde

Vocal titular: NURIA PONS I TORRENTS

2n) Notificar el nomenament, tant als diferents òrgans afectats, com als regidors designats.

 PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE

Els òrgans col·legiats dels ens locals funcionen en règim de sessions ordinàries, de periodicitat preestablerta, com a mínim cada tres mesos, i de sessions extraordinàries, que poden ésser, si s’escau, urgents, d’acord amb el que disposa l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), amb la redacció introduïda per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, així com pels articles 97 i 98 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC).

En conseqüència, es proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:

1r)  Establir una periodicitat trimestral per a la celebració de les sessions ordinàries del Ple municipal.

2n) Fixar com a dia i hora de celebració d’aquestes, el segon dilluns del primer mes de cada trimestre, a les 20,00 hores. Cas de ser festiu es celebrarà el dilluns següent no festiu.

3r) Convocar el ple amb 5 dies d’antelació com a mínim en cas de ple ordinari i amb 2 dies com a mínim en cas de ple extraordinari.

NORMALITZACIÓ DEL CONSELL DEL POBLE

Consolidar el Consell del Poble com a unitat representativa del poble per a facilitar l’enfocament i les solucions a les necessitats comunitàries així com participar en les decisions i plans a mig i llarg termini.

Composició:

 • 4 persones majors de 65 anys
 • 4 joves entre 14 i 20 anys
 • Representants dels barris: Roquera, Sant Pere, masies, Vinyes, poble.
 • Representants de les associacions i entitats.
 • Representants de les empreses i comerços.

CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES

Per tal de facilitar la tasca de la gestió municipal i la presa de decisions consensuada i transparent es realitzarà una reunió mensual (3 entre cada ple ordinari) en la que s’informarà de la situació de les gestions en curs, així com de les novetats sorgides i es prendran les decisions oportunes perquè le regidora o el regidor responsable avanci en les seves gestions.

La comissió informativa estarà composada per el conjunt de regidors de l’Ajuntament, el Consell del Poble i tots aquells ciutadans, tècnics i professionals que es consideri oportú per tal prendre les decisions més qualificades possibles.

LES ASSEMBLEES DEL POBLE

Per tal de normalitzar les assemblees del poble es realitzaran dues assemblees anuals, preferentment en els mesos de juliol i desembre.

Les funcions de l’Assemblea són:

 • Donar veu a tothom
 • Informar de les decisions i participar en les de gran impacte o transcendència.
 • Generar confiança i esperit integrador
 • Fomentar la coresponsabilitat

Per a facilitar la consecució d’aquests objectius:

 • Hi seran presents tots els regidors
 • No s’evitaran respostes però tampoc s’amagarà no tenir-ne
 • Es moderarà per mantenir-se en el temps planificat
 • Es moderarà per garantir que tothom que vulgui expressar-se sigui escoltat

COMUNICACIÓ MUNICIPAL

Per tal de mostrar transparència democràtica i informativa s’estableix el següent protocol bàsic de comunicació externa:

PLE

a)      Convocatòria a ple:

 • Publicat al tauler
 • Publicat al WEB
 • Publicat al Facebook

b)      Acords del Ple

 • Publicat al tauler
 • Publicat al WEB
 • Publicat al Facebook

COMISSIÓ INFORMATIVA

Resum de la reunió:

 • Publicat al WEB
 • Publicat al Facebook

ASSEMBLEA

Resum de l’Assemblea:

 • Publicat al WEB
 • Publicat al Facebook

EQUIP DE GOVERN

Igualment, en cada publicació de la revista municipal Camí Ral, es publicaran tres articles: Què s’està fent, a càrrec de l’Alcalde, i dos articles de dues àrees o subàrees diferents.

DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA

Vistes les diferents resolucions d’aquesta Alcaldia en matèria d’organització i funcionament d’aquesta Corporació, i de les quals és preceptiu donar compte al ple de l’Ajuntament en la primera sessió que aquest celebri, d’acord amb la legislació vigent de règim local.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:

1r) Donar-se’n per assabentada de les següents resolucions de l’Alcaldia:

–       Decret 56/12, d’11 d’octubre de , sobre nomenaments dels tinents d’alcalde: 1r tinent d’alcalde en ABEL CASTELL BONET i 2n tinent d’alcalde en NURIA PONS TORRENTS.

Votació

Sotmesa l’anterior proposta a votació fou aprovada per unanimitat per tots els regidors assistents.

3.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE LES TARIFES DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A COPONS. .- Es va donar lectura a la següent proposta de resolució:

 Vist l’acord del Ple extraordinari de la corporació celebrat el dia 30 de juliol de 2012 relatiu a l’aprovació de la tarifa de subministrament d ‘aigua potable presentada per l’empresa aigua de rigat, SA.

Atès que es voluntat d’aquest plenari la derogació de l’ordenança reguladora de la taxa per a la gestió del servei de subministrament d’aigua potable a Copons degut a que aquest servei funciona com una concessió i amb un sistema de tarifa fixada anualment per l’administració de la generalitat.

Es proposa al ple,

Primer.- Modificar l’acord del Ple de la corporació celebrat el dia 30 de juliol de 2012 relatiu a l’aprovació de la tarifa de subministrament d ‘aigua potable presentada per l’empresa aigua de Rigat, SA. En el seu punt segon derogant l’ordenança reguladora de la taxa per a la gestió del servei de subministrament d’aigua potable a Copons degut a que aquest servei funciona com una concessió i amb un sistema de tarifa fixada anualment per l’administració de la generalitat.

Segon.- Notificar el present acord a l’empresa Aigua de Rigat, SA pel seu coneixement i als efectes de l’aplicació de les tarifes proposades.

Votació

Sotmesa l’anterior proposta a votació fou aprovada per unanimitat per tots els regidors assistents.

4.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS DE L’AJUNTAMENT DE COPONS PER A L’EXERCICI 2013.- Es va donar lectura a la següent proposta de resolució:

L’Ajuntament de Copons en sessió plenària de data 15 d’octubre de 2012 amb el quòrum legalment exigible ha acordat provisionalment el següent:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2013 i següents.

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:

Ordenança Fiscal núm. 8       Expedició de documents administratius

Ordenança Fiscal núm. 9       Llicències o comprovació d’activitats comunitaries en matèria d’urbanisme.

Ordenança Fiscal núm. 10     Recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus solids urbans.

Ordenança Fiscal num. 13     Prestació de serveis en la piscina municipal

Ordenança Fiscal num. 15     Prestació de serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a traves del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats.

Ordenança Fiscal num. 16     Ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal.lacions analogues.

Ordenança Fiscal num. 21     Utilització de les instal.lacions i recursos municipals.

Tercer.- Derogar les Ordenances fiscals reguladores de les mateixes que a continuació es relacionen:

Ordenança Fiscal num. 12     Subministrament d’aigua

Ordenança Fiscal num. 17     Servei de Clavegueram

Ordenança Fiscal num. 20     Estacionament de vehicles de tracció mecanica a les vies publiques municipals

Quart.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 28 de setembre de 2012:

Cinquè.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2012, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:

1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop.

2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona.

3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 28 de setembre de 2012, es farà pública l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades seguidament:

Ordenança Fiscal núm. 8       Expedició de documents administratius

Ordenança Fiscal núm. 9       Llicències o comprovació d’activitats comunitaries en matèria d’urbanisme.

Ordenança Fiscal núm. 10     Recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus solids urbans.

Ordenança Fiscal num. 13     Prestació de serveis en la piscina municipal

Ordenança Fiscal num. 15     Prestació de serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a traves del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats.

Ordenança Fiscal num. 16     Ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal.lacions analogues.

Ordenança Fiscal num. 21     Utilització de les instal.lacions i recursos municipals.

Setè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Votació

Sotmesa l’anterior proposta a votació fou aprovada per unanimitat per tots els regidors assistents.

5.- MOCIÓ DE DECLARACIÓ D’INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA.-

Es va donar lectura a la següent proposta de resolució:

Per la present, ens adrecem al Parlament de Catalunya, en general, i a tots els seus grups parlamentaris, en particular, per tal que la Cambra Catalana assumeixi, de forma unilateral i a tots els efectes, la plena sobirania de la nació catalana, en la perspectiva de la constitució d’un estat català lliure, independent, democràtic i social.

Aquesta és la força que ens empeny a subscriure la present així com a declarar el municipi de Copons com a territori català lliure i, a l’espera que el Parlament de Catalunya dicti la legislació legalment aplicable, la legislació i els reglaments d’abast espanyol seran vigents de forma provisional.

Aquests acords estan determinats per la gravíssima situació social i econòmica que pateixen els veïns i veïnes de Copons  i, per extensió, de tot el poble de Catalunya com a conseqüència de la seva pertinença a l’Estat Espanyol. Avui, a Catalunya, l’atur afecta a 700.000 persones, el 20% de la població es troba al llindar de la pobresa, el 40 % d’activitats econòmiques estan en perill de desaparèixer i l’espoli fiscal suposa 16.000 milions d’euros per Catalunya. És, doncs, davant d’aquest context crític que viu el país que cal actuar amb fermesa i en defensa dels interessos col·lectius generant un clima de confiança i esperança pel poble català. L’Estat Espanyol ha demostrat la seva incapacitat per a administrar els recursos públics de forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les seves institucions financeres supervisores, amb el Banco de España, en primer lloc. És un Estat que es  troba en fallida econòmica i que ens hi pot arrossegar. Al mateix temps, ha incomplert de forma reiterada les seves obligacions econòmiques amb el govern de la Generalitat de Catalunya, causant així uns greus perjudicis al poble de Catalunya i posant en descrèdit internacional les seves institucions. Aquesta conducta de deslleialtat institucional ha agreujat els desequilibris creats pel dèficit fiscal insostenible que pateix la Nació Catalana i que desvia cap a Espanya uns recursos imprescindibles per al bon funcionament dels serveis de la Generalitat i dels ajuntaments.

A més, ara s’anuncia, des del Govern Espanyol, que es promouran grans canvis legals que atemptarien, si és donen, contra l’autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia existència del món municipal català i dels serveis que aquest presta al conjunt de la ciutadania.

Sense oblidar l’intent d’arraconament cultural, social i econòmic que el Regne d’Espanya, acollint-se al dret de conquesta, ha sotmès al poble català durant gairebé 300 anys.

Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la seva cultura i el llegat de la seva història com a tema d’acollida i de diàleg.

Avui, quan el poble de Catalunya ha parlat i s’ha expressat amb total claredat, és l’hora de la independència nacional i així ho ha declarat en la massiva manifestació d’aquest 11 de setembre.

És per tots aquests motius, i principalment per a preservar el benestar dels veïns i veïnes de Copons, i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta situació de crisi derivi en greus problemes de cohesió social, de degradació de les activitats empresarials i en més increments de l’atur i la pobresa de les classes treballadores que ja patim, que aquest Ajuntament vol fer sentir la seva veu en aquests moments històrics que ens està tocant viure.

En base a aquestes raons, tal com s’ha indicat, DEMANEM:

PRIMER. Declarar Copons territori català lliure

SEGON. Instar el Parlament de Catalunya  perquè, conjuntament amb els Ajuntaments catalans, assumeixi la completa sobirania nacional del territori del Principat de Catalunya, valorant consultar a la ciutadania, per la via de referèndum, i iniciï el procés per declarar i constituir l’Estat català, abans de l’11 de setembre del 2014. Així mateix, instar al Parlament de Catalunya per tal que la normativa legalment aplicable i la jurisprudència d’ús actual siguin vigents, mentre no es realitzin les actuacions demanades en aquesta Declaració i en tant no s’oposin a la sobirania del poble de Catalunya.

TERCER. Sotmetre a la consideració del Parlament de Catalunya la necessitat d’emprendre accions immediates com, entre d’altres, les següents: la creació dels corresponents registres civils, mercantils i de la propietat; la creació d’una hisenda pròpia i d’un banc nacional des del qual es gestionin el règim fiscal i el finançament dels serveis i institucions públics, la constitució immediata d’una administració fiscal i de justícia de Catalunya sense ingerències estrangeres; l’anunci a tota la comunitat internacional de l’inici del procés d’independència de Catalunya i l’obertura de negociacions amb el Govern Espanyol per a la bona resolució de la fase de transició cap al nou estat català.

QUART. Que el Parlament de Catalunya acordi, amb caràcter immediat les mesures que cregui convenient que ordeni la transició fins a la constitució formal de l’estat català i, en especial, les següents:

–          Que les banderes oficials seran la local, la senyera i, fins al dia de la independència, l’estelada.

–          Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials i resolucions que limitin l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la vida pública o acadèmica catalana.

–          Que els cossos policials i militars espanyols hagin de realitzar comunicació prèvia per a realitzar llurs funcions dins del territori de Catalunya.

–          Que declari, a afectes administratius, el dia 12 d’octubre com a dia laborable.

–          Que demani l’empara i la mediació de les institucions internacionals de la Unió Europea, si ho creu convenient, per a garantir un procés democràtic.

CINQUÈ. L’Ajuntament de Copons s’adhereix a l’Assemblea Nacional Catalana en les diferents accions i estratègies que realitzi per a la llibertat de Catalunya.

SISÈ. Finalment, des de Copons, apel·lem a l’esperit cívic de tot Europa, inclòs l’Estat espanyol, per tal que s’imposi una resolució democràtica dels conflictes i s’avanci en els ideals de la pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la germanor entre els pobles del món.

SETÈ.  Notificar-ho a la Presidència del Parlament de Catalunya i a tots els grups parlamentaris, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Govern Espanyol, als diferents grups parlamentaris del Congrés de Diputats, a l’Associació de Municipis per la Independència, per tal que aquesta ho comuniqui als seus municipis adherits, i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya.

Votació

Sotmesa l’anterior proposta a votació fou aprovada per unanimitat per tots els regidors assistents.

 6.- DESPATX D’ALCALDIA

–       Es proposa al Ple la ratificació de la Resolució d’alcaldia relativa al complement d’IT

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM.  057 /2012

Atès que aquesta Corporació va signar un acord amb els treballadors per tal de complementar la IT en cas de baixa per malatida.

Vistes les limitacions imposades en l’article 9 RDL 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria” pel personal laboral i funcionari de la Corporació.

En virtut de les atribucions que legalment tinc atribuides,

RESOLC :

1r) Aprovar els limits potestatius en matèria de complements de la IT dels treballadors de l’Ajuntament de Copons d’acord amb les dades seguents:

Per contingències comunes:

–       3 primers dies, fins el 50% de les retribucions fixes i periòdiques percebudes en el mes anterior a la IT.

–       4t al 20è, fins el 75 % de les retribucions fixes i periòdiques percebudes en el mes anterior a la IT.

–       21è en endavant, fins el 100 % de les retribucions fixes i periòdiques percebudes en el mes anterior a la IT.

–       En el suposit d’hospitalització i intervenció quirurgica fins el 100 % de les retribucions fixes i periòdiques percebudes en el mes anterior a la IT.

Per contingències professionals:

 100  % de la BR des del primer dia de la baixa.

 2n) Notificar personalment aquesta resolució al servei de rescursos humans de la Diputació de Barcelona per la seva aplicació

3r.- Ratificar el present Decret en la propera sessió que aquest òrgan celebri.

Votació

Sotmesa l’anterior Decret a votació fou ratificat per unanimitat per tots els regidors assistents.

–       Concentració de Wolkswaguen al camp de futbol

 • L’Alcalde explica breument la petició d’un grup de 300 aficionats als vehicles d’aquesta marca que demanen fer una concentració al Copons, s’acorda proveir amb contenidors i bonificar la taxa i demanar als organitzadors que vetllin per la neteja i la salubritat de la zona amb la instal.lació d’WC portatils.

– Plaga de coloms

 • L’Alcalde explica les actuacions que s’estan fent per fer front a la  greu plaga de coloms que pateix el poble, sobretot en els edificis situats al voltant de l’església de Santa Maria, per aquests motius es va sol·licitar i obtenir una subvenció del servei de salut publica de la Diputació per tal de dur a terme les accions necessàries per reduir la població d’aquestes aus, el servei de salut publica ha atorgat com a recurs tècnic enguany l’assessorament en aquest àmbit la qual cosa ha donat lloc a un complert informe tècnic que conclou la necessitat de les accions d’extermini però també les de desinfecció dels edificis principals afectats.
 • Per aquests motius i essent aquesta problemàtica prioritària per aquest Ajuntament s’acorda sol.licitar el canvi de destí de dues subvencions que el mateix servei va atorgar a l’Ajuntament de Copons en el marc del programa Xarxa de Govern Local activitats per tal de destinar-les íntegrament a la reducció de la població de coloms de Copons i la desinfecció dels edificis afectats per tal d’eradicar les possibles malalties associades, d’acord amb el següent detall,

 

Subvencions Atorgades:

12/Y/82422 Plaga de Coloms                                                                                    1.302,00 €

12/Y/82483 Copons Salut                                                                                           2.000,00 €

12/Y/82484 Recollida d’animals abandonats                                                      1.000,00 €

Total                                                                                                                                   4.302,00 €

Destí proposat:

Plaga de Coloms i treballs de desinfecció d’edificis afectats                       4.302,00 €

–       Suport tècnic diputació per redactar l’estudi dels espais de la futura escola

 • L’Alcalde informa als regidors que es va sol·licitar a l’àrea  d’educació de la diputació de Barcelona i els tècnics van fer una visita prèvia i han ofert dur a terme l’estudi amb despeses compartides, corresponent a l’ajuntament pagar 3.267 € 
 • S’acorda que es negociarà aquest import tenint en compte la manca de recursos i la població de la vila

 7.- PRECS I PREGUNTES

No es va realitzar cap prec ni cap pregunta

I acomplert l’objecte de la convocatòria, el senyor alcalde va aixecar la sessió essent les 21,45 hores, de la qual s’estén la present acta que signa amb tots els regidors assistents que ho desitgen, amb mi, el secretari, la qual cosa certifico.

Copons, 15 d’octubre de 2012.

EL SECRETARI ACCTAL,                                                 Vist i plau

L’ALCALDE,

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E