Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA PLE MUNICIPAL DEL 29 D’OCTUBRE 2012

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2012

A Copons, essent les 9.00 hores del dia 29 d’octubre de 2012. Prèvia l’oportuna convocatòria i sota la presidència del senyor Alcalde en FRANCESC SALAMÉ I SABATER es reuní el Ple de l’Ajuntament a l’objecte de dur a terme sessió extraordinària en primera convocatòria per tractar sobre els assumptes previstos a l’ordre del dia.

Hi son presents els següents regidors de la corporació: en ABEL CASTELL BONET i Na NURIA PONS I TORRENTS. Havent-hi, per tant, quòrum suficient.  Assistits pel secretari-interventor accidental de l’Ajuntament en Albert Rica i Villagra.

El senyor president va declarar vàlidament oberta la sessió que s’inicià amb la resolució de l’únic punt previst a l’ordre del dia.

1.- SORTEIG DELS MEMBRES MESA ELECTORAL AMB MOTIU DE LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DE 25 DE NOVEMBRE DE 2012.- Per tal de donar compliment a allò que disposa l’article 26 dela Llei orgànica del règim electoral general vigent, i complides totes les formalitats legals determinades, l’Ajuntament ha format les meses electorals que s’indiquen, amb les persones que s’expressen i per als càrrecs que es detallen:

SECCIÓ  001     MESA  U

 TITULARS :

President …………………    Ricard Closa Martinez                                          (Elector núm. 50)

1r. Vocal  …………………    Eduard Vila Pujols                                                  (Elector núm. 38)

2n. Vocal  …………………   Angeles Puig Iznardo                                             (Elector núm. 173).

 SUPLENTS :

De president  ……………..    Anna Closa Pujabet                                            (Electora núm. 51)

De president  ……………..    Javier Niso Miras                                                           (Elector núm. 152)

De 1r. vocal  ………………   Josefina Tomàs Closa                                           (Electora núm. 223)

De 1r. vocal  ………………   Francesc d’asís Calaf Torner                               (Elector núm. 38)

De 2n. vocal  ………………  Martin Salgado Vara                                            (Elector núm. 202)

De 2n. vocal  ………………  Juan Salvador Bosch Paris                                                (Elector núm. 34)

 

8.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CREDITS NUM. 3/2012.- Es va donar lectura a la següent proposta de resolució:

Vista la providència de l’alcaldia, així com la memòria que l’acompanya, sobre la necessitat de tramitació d’un expedient de modificació de crèdits dins del pressupost municipal vigent, i l’informe emès al respecte pel secretari-interventor de la corporació.

Les modificacions de crèdit proposades corresponen a necessitats urgents i inajornables que no poden demorar-se fins el proper exercici, i que venen motivades per la manca de consignació pressupostària suficient, en alguns casos, i per la seva inexistència, en d’altres, sense poder-se aplicar la vinculació jurídica entre partides prevista a les Bases d’execució del pressupost municipal d’enguany. I també per la necessitat d’incorporar al pressupost municipal vigent totes aquelles despeses que es trobaven pendents d’aplicació.

L’augment que representen les partides a suplementar i els crèdits extraordinaris, pot finançar-se amb nous o majors ingressos sobre els inicialment previstos, de conformitat amb el que disposa l’article 177-4 del Text refós dela Lleireguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:

1r.) Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 3/2012, dins l’estat d’ingressos i despeses del pressupost municipal vigent, finançat amb majors ingressos recaptats o nous ingressos generats  sobre els inicialment previstos, segons el següent detall:

Crèdits extraordinaris

Capítol 6- despeses en inversions ………..      8.151,05 €

Suma ……………..       8.151,05 €

FINANÇAMENTMajors ingressosCapitol 7- Inversions ……………………………..  8.151,05 €

Suma ……….8.151,05 €

 

2n.) Sotmetre a informació pública l’acord d’aprovació inicial i tot l’expedient, per un termini de quinze dies, prèvia la publicació del corresponent anunci al BOP de Barcelona i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que disposa l’article 177-2 del TRLRHL.

3r.) Elevar a definitiu l’acord d’aprovació inicial si durant el termini d’informació pública no es presentés cap reclamació contra el mateix, d’acord amb el que determinen els articles 169-1 i 177-2 del TRLRHL.

4t.) Publicar el resum per capítols del pressupost amb les modificacions introduïdes a l’expedient tramitat a l’efecte, mitjançant la inserció del corresponent anunci al BOP de Barcelona, de conformitat amb el que estableix l’article 169-3 en relació amb el 177-2 de la LRHL.

Votació

Sotmesa l’anterior proposta a votació fou aprovada per unanimitat.

I acomplert l’objecte de la convocatòria, l’alcalde va aixecar la sessió a les 9.30  hores, de la qual s’estén la present acta que signa, amb tots els regidors assistents que ho desitgen, amb mi, el secretari accidental, la qual cosa certifico.

Copons, 29 d’octubre de 2012.

 

EL SECRETARI ACCTAL.,                                                        Vist i plau

L’ALCALDE,

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E