Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Anunci de les bases de l’aprovació inicial del procés d’adjudicació de lloguer d’habitatges municipals

El Ple de l’Ajuntament de Copons en sessió de data 26 de juliol de 2021, va aprovar inicialment les bases particulars del procés d’adjudicació en règim de lloguer dels habitatges propietat patrimonial de l’Ajuntament de Copons.
S’exposa al públic l’anunci de les Bases durant el període d’un mes, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província deBarcelona i en el tauler d’anuncis de la de la seu electrònica de l’Ajuntament, d’acord amb allò que estableix l’apartat 2 de l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s’estimen o no les al·legacions.

Aprovació inicial de les bases del procés d’adjudicació de lloguer d’habitatge municipal

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E