Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Aprovació definitiva del Pla d’Ordenació urbanística municipal de Copons.

Amb data de 22 de juny de 2023 s’ha publicat al DOGC l’aprovació definitiva del Pla d’Ordenació urbanística municipal de Copons.

 

S’inclou, a continuació, l’enllaç al Registre de planejament urbanístic de Catalunya que permet la consulta telemàtica i immediata dels documents que conformen l’instrument de planejament urbanístic aprovat, amb plena garantia d’autenticitat i integritat, en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta de la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l’article 103.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureFitxa&codiPublic=2016/62050/N&set-locale=ca

 

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E