Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Avís sequera

DESCARREGA EL PDF

Benvolgudes veïnes i veïns,

 

Aquesta setmana hem entrat en estat d’excepcionalitat per sequera hidrològica.  L’entrada en aquest estat de sequera comporta una intensificació de les limitacions en el consum d’aigua vigents des de l’entrada en alerta.

 

Donat aquest avís i les altes temperatures, demanem controlar l’ús de l’aigua de les fonts públiques i utilitzar-les només per hidratar-se.

 

Pel vostre coneixement aquestes son les restriccions en l’ús urbà:

 

Limitacions particulars en l’ús d’aigua per a abastament de població en Excepcionalitat 

L’ús d’aigua per a abastament de població està sotmès a totes les limitacions contemplades en la fase d’Alerta amb l’afegit de les que s’indiquen a continuació. 

Aquestes limitacions apliquen a tots els orígens de l’aigua excepte quan s’indica el contrari. 

 

  1. a) Resta prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte per a la realització de regs de supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència ha de realitzar-se amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora. 

 

El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m3/ha/mes i acomplint la resta de limitacions que dicti l’ens local. 

 

La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora. En aquests casos han de mantenir-se les limitacions establertes per l’estat d’Alerta, sens perjudici que els ens locals puguin dictar normes més restrictives. S’admet el reg municipal amb aigües freàtiques únicament en cas que es comprovi mitjançant una avaluació hidrogeològica que no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari. 

 

Els usos municipals que es facin a l’empara del paràgraf anterior han d’assenyalar l’origen de l’aigua, indicant clarament que es tracta d’aigua no potable.

 

  1. b) Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable. S’exclou de la prohibició la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja. 

 

Únicament pot emprar-se aigua no potable per la neteja de carrers, clavegueram, paviments, i façanes d’edificis quan aquesta procedeixi de la regeneració o del freàtic sempre i quan, en aquest darrer cas, es comprovi, mitjançant una avaluació hidrogeològica, que no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari. En ambdós casos cal assenyalar clarament l’origen de l’aigua, indicant que es tracta d’aigua no potable.

 

  1. c) La utilització d’aigua per l’ompliment de piscines queda limitada als casos següents: 

– El reompliment parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. 

– En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants. 

Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques. 

 

  1. d) Les administracions locals poden establir en els seus Plans d’emergència en situacions de sequera limitacions addicionals i/o prohibicions a l’ús d’aigua per a l’estat d’Excepcionalitat en instal·lacions esportives, públiques o privades, i en actes i/o espais lúdics.

 

L’AIGUA ES VIDA, NO HI JUGUEM!

 

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E