BAN MUNICIPAL

En Francesc Salamé i Sabater Alcalde de Copons informa als veïns i veïnes del municipi de Copons en relació a les mesures adoptades en matèria de vialitat en el nucli urbà de copons, que les targetes atorgades  per aquesta corporació als veïns de copons que tenen una activitat comercial o professional per tal que els seus vehicles puguin estacionar en el nucli, varen quedar sense efecte en data 1 de gener de 2012 per la qual cosa aquests vehicles han d’obeir la senyalització vertical que prohibeix l’estacionament en tot el nucli urbà. No obstant això, són permeses totes les operacions de càrrega i descarrega necessàries pel desenvolupament de llur activitat professional.

Copons, 2 d’abril de 2012