Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Celebració de ple urgent el dilluns 20 de gener

Vista la necessitat de convocar un ple extraordinari i urgent per tal de tractar un únic assumpte que no pot esperar a la convocatòria del ple ordinari del mes de març.

Fent ús de les atribucions que em confereix l’article 53.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 23 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i

Vistos també els articles 79 i ss del ROF i preceptes concordants.

D I S P O S O

PRIMER.- CONVOCAR sessió extraordinària i urgent de l’Ajuntament Ple pel proper dilluns dia 20 de febrer de 2017 a les 9:00 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Pronunciament del ple sobre la urgència de la present convocatòria.
2.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 18 de gener de 2017.
3.- Aprovació, si escau, de renovació de l’operació de tresoreria vigent amb el Banc de Sabadell.

SEGON.- Per part de la secretària es portaran a terme els tràmits necessaris per a la convocatòria i citació dels membres de la Corporació, fent efectiva aquesta resolució.

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E