Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Convocatòria a sessió del Ple de l’Ajuntament

El Ple de l’Ajuntament de Copons ha de reunir-se a la casa de la vila, el proper dia 14 de juliol 2014, a les 20.00 hores, a l’objecte de dur a terme sessió ordinària, per tractar dels assumptes previstos a l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2.- Decrets d’Alcaldia
3.- Aprovació si s’escau, al Departament de Governació de la Generalitat de compensacions econòmiques a favor de l’Ajuntament de Copons per abonar retribucions a càrrecs electes per l’exercici 2014.
4.- Aprovació, si s’escau, del calendari de festes locals oficials.
5.- Aprovació prèvia de la sol•licitud de llicència urbanística per tal de dur a terme obres de rehabilitació a la masia “cal Vilella” d’acord amb l’art 48 llei d’urbanisme.
6.- Aprovació si s’escau, de l’adjudicació de les obres corresponents al projecte d’urbanització de la carretera.
7.- Aprovació si s’escau, de l’adjudicació de la Concessió per a la gestió del Bar- Restaurant de la Piscina de Copons.
7.- Aplanació dels recursos contenciosos interposats per les operadores de telefonia mòbil contra l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministres d’interès general.
8.- Precs i Preguntes.

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E