El Ple de l’Ajuntament de Copons ha de reunir-se a la casa de la vila, el proper dia 14 d’abril de 2014, a les 20.00 hores, a l’objecte de dur a terme sessió ordinària, per tractar dels assumptes previstos a l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, l’extraordinària celebrada el dia 14 de març de 2014.
2.- Aprovació, si s’escau, de la tarifa del servei de Clavegueram.
3.- Aprovació inicial, si s’escau, del mapa de capacitat acústica de Copons
4.- Aprovació, si s’escau dels comptes de gestió i recaptació de l’exercici 2013
5.- Despatx d’Alcaldia.
6.- Precs i Preguntes.