ASSOCIACIÓ PER A LA CONSERVACIÓ DEL REG I DELS HORTS DE COPONS

 C O N V O C A T O R I A

De Junta General Extraordinària que es celebrarà el proper dia 19 d’octubre a les 18 hores a l’Ajuntament.

O R D R E  D E L  D I A

 1. Renovació dels càrrecs de President i Secretari de la Junta per renúncia dels actuals titulars.
 2. Obra de la Bassa del Mig.
 3. Recs antics. (Conservació)
 4. Camins (Conservació)
 5. Bombes (Conservació)
 6. Aixetes d’entrada del rec actual.
 7. Número d’horts en funcionament i per tant en pagament.
 8. Horts abandonats.
 9. Peticions d’arrendament.
 10. Proposta de modificació de les quotes.
 11. Avançament dels pagaments de les quotes de 2020.
 12. Precs i Preguntes.