Havent-se de renovar el càrrec de Jutge de Pau titular d’aquest municipi, s’obre convocatòria pública perquè tothom qui estigui interessat i que reuneixi els requisits establerts a l’article 102 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, pugui presentar la seva candidatura.

Anunci convocatoria jutge de pau titular