Per resolució de l’alcaldia de data d’avui ha estat convocada sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament pel proper dijous 17 d’octubre de 2019 a les 20:00 hores la part dispositiva de la qual a continuació es transcriu,

“PRIMER.- CONVOCAR sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple pel proper dia 17 d’octubre de 2019 a les 20:00 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.-Aprovació, si s’escau, de la moció de rebuig de l’AMI (Associació de Municipis per la Independència) i l’ACM (Associació Catalana de Municipis i Comarques)a la sentència del Tribunal Superior al condemnats per l’1-O

2.- Celebració del sorteig de la mesa electoral corresponent a les eleccions generals de 10 de novembre de 2019.

SEGON.- Per part del secretari es portaran a terme els tràmits necessaris per a la convocatòria i citació dels membres de la Corporació, fent efectiva aquesta resolució.”