Per resolució de l’alcaldia de data d’avui ha estat convocada sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament pel proper dimecres dia 25 d’octubre de 2017 a les 19:00 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA

Únic.- MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA