Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Convocatòria Ple ordinari, dimecres 15 de gener a les 20:00 h.

Per resolució de l’alcaldia de data d’avui ha estat convocada sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament pel proper dimecres dia  15 de gener de 2020 a les 20:00 hores i que a continuació es transcriu,

“Decret núm. 004.2020.

 En virtut d’allò acordat en la sessió Plenària de data 12 de juliol de 2019 de l’organització i funcionament dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament, es procedent convocar un ple ordinari per tal de tractar els assumptes proposats per l’Alcaldia.

 Fent ús de les atribucions que em confereix l’article 53.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 23 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,  i

 Vistos també els articles 80 i ss  del ROF i preceptes concordants.

 D I S P O S O

 PRIMER.- CONVOCAR sessió ordinària de lAjuntament Ple pel proper dimecres dia 15 de gener de 2020 a les 20:00 hores, amb el següent

 ORDRE DEL DIA

  • Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 17 d’octubre de 2019.
  • Decrets d’Alcaldia.
  • Aprovació inicial, si s’escau del pla de prevenció d’incendis forestals de copons 2020-2025.
  • Aprovació, si s’escau, de la resolució de la reclamació patrimonial presentada en relació a la resolució del contracte corresponent a la concessió administrativa per a la gestió del Bar – Restaurant de la piscina de Copons al ser declarat nul de ple dret.
  • Precs i preguntes.

SEGON.- Per part del secretari es portaran a terme els tràmits necessaris per a la convocatòria i citació dels membres de la Corporació, fent efectiva aquesta resolució.”

 

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E