Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

En relació a la preocupació de les voltes de la Plaça Ramon Godó

Davant dels dubtes sorgits davant de la reconstrucció de les voltes de la Plaça Ramon Godó, l’Ajuntament de Copons ha demanat un informe a l’arquitecte responsable del projecte per tal de informar de les característiques tècniques i patrimonials de l’obra.
Adjuntem en la resposta l’informe del tècnic, i el publiquem també a la web municipal.
Gràcies per l’interès.

Extracte de les Normes Subsidiàries de Copons en l’apartat de Regulació del sòl urbà:
“Art.53. Definició. … …-Conservació de l’edificació (clau 7a)…”
“Art.54. Objectius. … …2. Dins d’aquest objectiu, mantenir i preservar els edificis de caràcter històrico-artístic o de valor arquitectònic de la localitat, així com els entorns on s’inscriuen.”
“Art.55 Desenvolupament de les Normes. 1. Amb caràcter general s’estableixen les condicions d’edificació que han de regular la substitució puntual de les edificacions (7) i s’estableixen mesures per garantir la conservació dels edificis d’interès (7a), els quals, fins l’aprovació del Catàleg Municipal del Patrimoni Històrico-Artístic, Arquitectònic i Natural de la localitat, seran recollits pel Catàleg de Monuments i Conjunts Històrico-Artístics de Catalunya, publicat pel Departament de Cultura de la Generalitat,… …2. Les Normes assenyalen en els Plànols d’Ordenació els edificis que no poden estar sotmesos a processos d’enderrocament i substitució (7a)…”
“Art. 56. Regulació General. … …13. Les condicions de textura, color i forma dels materials de façana, així com el seu tractament compositiu, seran iguals o similars als materials tradicionals existents en els edificis veïns i no produiran efectes contrastats o discordants amb els edificis del mateix conjunt o àrea.”
Comentaris sobre el compliment amb les Normes Subsidiàries:
El projecte de restauració de la part de voltes està dins de la zona 7a.
El projecte preserva la construcció original, tot i que per aconseguir-ho és necessari desmuntar completament la part afectada.
La textura, color i forma dels materials d’acabat és similar als materials originals. No provoquen efectes contrastats o discordants amb les voltes originals. No es pot dir el mateix dels materials estridents utilitzats en la intervenció de la volta veïna, que des del meu punt de vista evidentment incompleix amb l’article 56 de les NNSS.
Procediment de la tramitació d’un projecte d’obra pública subvencionat:
Qualsevol projecte d’obra pública, un cop aprovat inicialment per l’Ajuntament, té un període d’exposició al públic on es recullen al·legacions (i que pot provocar una revisió del projecte) i una aprovació final també per part de l’Ajuntament.
En el cas que l’obra estigui subvencionada, l’entitat que subvenciona (en aquest cas per la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge), revisa el projecte i tota la seva tramitació.
Cometaris respecte el procediment d’aprovació:
S’ha seguit estrictament el procediment legal destacant que en el període d’exposició al públic no hi va haver CAP al·legació.
La Direcció General d’Arquitectura i Paisatge és un òrgan públic indiscutiblement competent en matèria d’intervencions en el patrimoni, i no han fet cap objecció sobre el projecte presentat.
Descripció i justificació de la solució estructural adoptada en el projecte:
Les patologies de les voltes de la plaça venen donades perquè estan fonamentades sobre una capa gruixuda d’uns 6 m de fangs que provoca assentaments excessius que l’edificació no pot absorbir. Així ho demostra el sondeig que hi ha al projecte.
La solució passa per fer fonaments nous anant a buscar la capa de terreny fer que hi ha per sota dels 6 m de fangs. I és el que s’ha fet amb la part de volta del projecte.
L’estructura nova que es farà ara es pot assegurar que no es mourà perquè es recolza en terreny ferm. Però no es pot dir el mateix de les voltes veïnes ni de les cases del darrere, ja que els seus fonaments estan sobre del terreny deformable. Per aquesta raó és imprescindible fer una junta entre la volta restaurada i la volta veïna i una altra junta entre la volta restaurada i la casa del darrere. Si no es fes cap junta, les estructures veïnes arrossegarien en el seu moviment d’assentament a la volta restaurada i tornarien a aparèixer patologies. Per aconseguir aquestes juntes, la única solució possible és doblar el pilars.
Descripció i justificació de la solució d’acabats de l’obra:
En les voltes originals, la part de paret que anava revestida, estava feta amb paredat. Estava feta amb el material que llavors tenien a l’abast, i no importava que la pedra fos irregular, petita, no escairada i no del tot ben col·locada perquè l’objectiu final era revestir-ho. Per aquesta raó en el projecte, la paret que ha d’acabar revestida amb un morter de calç era previst de fer-la amb maons ceràmics.
A petició de l’Ajuntament, s’ha aprovat canviar la paret base de maons per paredat recuperant la pedra original.
L’acabat serà amb un revestiment de morter de calç de color tal com es diu en el projecte i ha estat ratificat pel mateix Director de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de Catalunya. És així per motius de respecte al patrimoni original.

Igualada, 14 de juliol de 2009

L’arquitecte:
Francesc Marí Caus, col·legiat 32594-5

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E