Aquesta decisió respon a la necessitat d’adaptar les Fases de la Desescalada a les particularitats de petits municipis, per a poder atendre amb flexibilitat a la singularitat de poblacions rurals que, per raó de la seua dispersió, reduïda grandària o baixa densitat poblacional, i que, a diferència de nuclis urbans amb alta concentració de persones, permeten la realització d’activitats que comporten un menor risc derivat d’aglomeracions o de l’ús intensiu dels mitjans de transport col·lectiu.

Així doncs, els municipis que tinguen menys de 10.001 habitants i densitat de població inferior a 100 habitants per quilòmetre quadrat i que es troben en unitats territorials en fase 0 i 1 podran acollir-se a algunes de les mesures previstes per a la fase 2, la qual cosa sense dubte contribuirà al fet que recuperen gradualment la vida quotidiana i l’activitat econòmica.

Les principals restriccions que han sigut flexibilitzades concerneixen el desplaçament de la població infantil i la pràctica d’activitat física no professional i són les següents:

  • No seran aplicable les franges horàries previstes per als desplaçaments per a la realització d’activitat física no professional a l’aire lliure.
  • L’activitat es podrà practicar en el terme municipal o, en defecte d’això, a una distància màxima de cinc quilòmetres, incloent-hi municipis adjacents, sempre que es troben dins de l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordre i pertanyen a la mateixa unitat territorial de referència.
  • No serà aplicable el límit d’un adult responsable i fins a tres nens. Podran realitzar aquests desplaçaments tots els convivents en un mateix domicili.

En el respectiu als establiments d’hostaleria i restauració, podrà procedir-se a la reobertura al públic de l’interior dels establiments, amb limitació d’aforament. No es podran obrir els bars i locals d’oci nocturn.

No podran fer ús de les habilitacions d’aquesta ordre les persones que presenten símptomes o estiguen en aïllament domiciliari a causa d’un diagnòstic per COVID-19, o que es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

Per més informació: https://www.boe.es/…/di…/2020/05/22/pdfs/BOE-A-2020-5218.pdf