ITV AGRÍCOLA

ITV AGRÍCOLA

INSCRIPCIONS A L’AJUNTAMENT

Lloc: Cal Torra de la Masia
Data: 5 de desembre de 2023
Horari: de 9:00 a 10:00’

Documentació a presentar:
 Targeta d’inspecció tècnica de vehicles
 Permís de circulació
 Acreditació de l’assegurança : tots els vehicles han de disposar d’assegurança en vigor, en cas de no disposar-
ne no es podran revisar.