El Ple municipal va acordar la reducció de la pressió fiscal als veïns de Copons per l’exercici 2017 aprovant una reducció del tipus de l’impost de bens immobles urbans, tipus que es situarà a l’1% per aquesta anualitat. Cal destacar que els contribuents que tinguin el rebut domiciliat gaudiran del seu fraccionament i el podran pagar en tres rebuts al llarg de l’any.

El Ple també va acordar aplicar una bonificació del 90 per 100 de la quota de l’Impost de l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, el que coneixem com a impost de la plusvàlua, en les transmissions que afectin a l’habitatge habitual per causa de mort a favor dels seus descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants, sempre i quan hagin conviscut amb el causant durant els dos anys anteriors a la defunció d’aquest.