Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Mesures Extraordinàries per situacio de sequera

BAN DE L’ALCALDE

L’Ajuntament de Copons, a la vista de la situació de sequera hidrològica que estem patint per precaució i per donar exemple, ha limitat el reg a les zones urbanes i ha tancat l’aigua de les fonts.

La Resolució ACC/2374/2022, del director de l’Agència Catalana de l’Aigua,  va acordar declarar L’ESTAT D’ALERTA PER SEQUERA HIDROLÒGICA de les unitats d’explotació 01 Anoia Gaià, 07 Capçalera Ter i 16 Mitjà Llobregat.

El municipi de Copons forma part de l’àmbit de declaració de l’estat d’alerta per sequera, i com a conseqüència d’aquest estat d’alerta s’apliquen les principals limitacions i restriccions als usos de l’aigua següents:

a) El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en l’horari de menor insolació (de 20h a 8h).

La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. Cal evitar el reg durant moments de pluja, ja sigui utilitzant sensors automàtics o mitjançant altres formes de supervisió del reg. En qualsevol cas, no pot superar-se una dotació de 450 m3/ha/mes.

El reg dels jardins particulars es pot realitzar, com a màxim, dos dies cada setmana.

b) Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua.

Com a excepció a l’anterior, en llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel manteniment de la mateixa. En qualsevol cas s’ha d’estudiar i, si és viable, s’ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n’asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua.

c) Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànigues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d’alta pressió.

Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d’aigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, l’ús d’aigua no procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable.

d) Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

e) La utilització d’aigua per l’ompliment de piscines queda limitada als casos següents:

-. El reompliment parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

-. El primer ompliment de piscines de nova construcció.

-. En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de

capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants.

Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

f) La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents:

-. Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua.

-. Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda.

-. També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d’aquesta categoria s’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d’aigua possible.

g) L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una Font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent. En qualsevol cas, les dotacions màximes s’han d’ajustar als valors previstos a la planificació hidrològica.

Per a més informació podeu consultar la pàgina web de l’Agència Catalana de l’Aigua : www.aca.gencat.cat

El present Ban es fa públic per a general coneixement.

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E