Els serveis tècnics municipals estan col·laborant amb el Servei d’Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona per tal d’homogeneïtzar la informació cartogràfica territorial amb les dades del padró municipal d’habitants.

Cal destacar la utilitat que un bon sistema d’informació geogràfica (SIG) té pels serveis tècnics municipals ja que aquestes dades estaran disponibles en un aplicatiu informàtic (SITMUN) a l’abast de l’Arquitecte i Enginyer municipals als efectes de la seva utilització en la gestió territorial del municipi.

En el present exercici s’ha signat un conveni amb els servei cartogràfic de la Diputació de Barcelona als efectes de disposar de la cartogràfica escala 1:1000 del municipi integrada en el sistema esmentat (SIG).