En el Ple Ordinari celebrat el 18 de gener es va adjudicar a l’empresa Mulé Calaf, SL l’execució de les obres de millora dels camins de Copons per import de 47.319,48 € (IVA a part, aquesta actuació disposa del finançament del programa complementari de camins de la Diputació de Barcelona amb una subvenció de 49.040,62 € i abasta la millora de diversos trams dels camins del Rieral, de Sant Pere , de Bonamossa i de Viladases.

Cal esmentar que en el procés de contractació de les obres s’ha convidat a participar a vuit empreses i la mesa de contractació ha valorat les ofertes de les cinc empreses que han presentat proposta.