Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Ple extraordinari, dijous 18 de juliol a les 18:00 hores

Per resolució de l’alcaldia ha estat convocada sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament pel proper dia 18 de juliol de 2019 a les 18:00 hores la part dispositiva de la qual a continuació es transcriu,

 “PRIMER.- CONVOCAR sessió extraordinària de lAjuntament Ple pel proper dia 18 de juliol  de 2019 a les 18:00 hores, amb el següent,

 ORDRE DEL DIA

 1.- Aprovació de les actes de les sessions de les sessions plenàries  d’organització i funcionament i extraordinària celebrades en data 12 de juliol de 2019

2.-  Decrets d’Alcaldia

3.- Aprovació, si s’escau, de l’adjudicació de les obres del projecte corresponents a l’annex d’instal·lacions de la fase 4a de la rehabilitació de la rectoria de copons com a nova escola.

4.- Aprovació de la liquidació del contracte del bar –restaurant de la piscina per renuncia del concessionari.

5.- Aprovació de l’adjudicació de la concessió demenial per a la gestió del bar – restaurant de la piscina de Copons.

SEGON.- Per part del secretari es portaran a terme els tràmits necessaris per a la convocatòria i citació dels membres de la Corporació, fent efectiva aquesta resolució.”

 Em plau convocar-vos amb la necessària antelació i alhora comunicar-vos que en cas de no poder assistir haureu de notificar-ho a la secretaria d’aquest Ajuntament abans de la data de la sessió.

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E