Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Ple extraordinari, dijous 28 de maig a les 16:00 h

Vista la necessitat de convocar un ple extraordinari telemàtic per tal de tractar alguns assumptes que no poden esperar a la convocatòria del proper Ple ordinari.

“Atès que s’ha declarat l’estat d’alarma i el confinament de la població i vist el “Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19” concretament “la Disposición final segunda de Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local” que permet fer les sessions plenàries de forma telemàtica sempre que es respecti el caràcter públic de la sessió.

Fent ús de les atribucions que em confereix l’article 53.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 23 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,

Vistos també els articles 79 i ss del ROF i preceptes concordants.

D I S P O S O

“PRIMER.- CONVOCAR sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de forma telemàtica pel proper dia 28 de maig de 2020 a les 16:00 hores, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de les mesures a aplicar respecte els serveis municipals a la piscina municipal a causa del Covid-19.

SEGON.- Per part del secretari es portaran a terme els tràmits necessaris per a la convocatòria i citació dels membres de la Corporació, fent efectiva aquesta resolució.”

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E