Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Ple extraordinari, dilluns 29 d’abril a les 20:00 h.

Per resolució de l’alcaldia de data d’avui ha estat convocada sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament pel proper dia 29 d’abril de 2019 a les 20:00 hores la part dispositiva de la qual a continuació es transcriu,

“PRIMER.- CONVOCAR sessió extraordinària de lAjuntament Ple pel proper dia 29 d’abril  de 2019 a les 20:00 hores, amb el següent

 ORDRE DEL DIA

1.-Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 3 d’abril de 2019.

2.-Decrets d’Alcaldia.

3.- Aprovació, si escau, de la sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya, per a sufragar les despeses derivades de determinats càrrecs electes de l’Ajuntament.

4.-  Aprovació del conveni de delegació de competències en matèria de gestió de residus signat en data 14 de juny de 2017, al Consell Comarcal de l’Anoia

5.-  Aprovació, si s’escau, de la certificació 4a de les obres corresponents al projecte de rehabilitació de l’edifici de la rectoria 3a fase.

6.- Aprovació inicial, si s’escau de l’annex  al projecte bàsic i executiu de Rehabilitació de la Rectoria de Copons 4a fase corresponent a les instal·lacions.

7.- Aprovació inicial, si s’escau del projecte bàsic i executiu per l’ampliació de la capacitat de regulació del dipòsit del cementiri del municipi de Copons.

8.- Aprovació, si s’escau del programa forestal per l’any 2019 “Serra de Rubió”

9.- Rectificació errada material acord de Ple de data 3 d’abril de 2019 respecte l’estructura de les nomines de les auxiliars administratives grup C2.

10.- Aprovació, si s’escau,  de la declaració com a desert del procediment d’adjudicació demenial del bar restaurant de la piscina.

11.- Celebració del Sorteig de la mesa de les eleccions municipals i al parlament europeu.

SEGON.- Per part del secretari es portaran a terme els tràmits necessaris per a la convocatòria i citació dels membres de la Corporació, fent efectiva aquesta resolució.”

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E