Per resolució de l’alcaldia de data d’avui ha estat convocada sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament pel proper dimecres dia 22 de novembre de 2017 a les 18:30 hores, amb el següent,

ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió Ordinària del dia 15 de novembre de 2017.
2.- Aprovació, si s’escau, de la Modificació de crèdit del Pressupost General de la Corporació per a l’exercici 2017 núm. 3/17.
3.- Sorteig de la mesa electoral