Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Ple extraordinari, dimecres 27 de març a les 20:00 h.

Per resolució de l’alcaldia de data d’avui ha estat convocada sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament pel proper dimecres dia 27 de de 2019 a les 20:00 hores la part dispositiva de la qual a continuació es transcriu,

“PRIMER.- CONVOCAR sessió extraordinària de lAjuntament Ple pel proper dijous dia 27 de març  de 2019 a les 20:00 hores, amb el següent 

ORDRE DEL DIA

1.-Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 7 de març de 2019.

2.-Decrets d’Alcaldia.

3.- Aprovació inicial, si s’escau, de l’estructura salarial del personal laboral auxiliar administratiu de la corporació.

4.- Proposta d’Aprovació del Plec de clàusules i de prescripcions tècniques particulars per a la concessió administrativa de l’ús privatiu del bar-restaurant de la piscina de copons per procediment d’urgència i inici de la licitació.

5.- Aprovació si s’escau de la moció per fer front a l’alarma social dels robatoris en cases habitades.

SEGON.- Per part del secretari es portaran a terme els tràmits necessaris per a la convocatòria i citació dels membres de la Corporació, fent efectiva aquesta resolució.”

 

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E