Per resolució de l’alcaldia de data d’avui ha estat convocada sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament pel proper dimecres dia 3 d’abril de 2019 a les 20:00 hores la part dispositiva de la qual a continuació es transcriu,

“PRIMER.- CONVOCAR sessió extraordinària de lAjuntament Ple pel proper dia 3 d’abril  de 2019 a les 20:00 hores, amb el següent

 ORDRE DEL DIA

1.-Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 27 de març de 2019.

2.-Decrets d’Alcaldia.

3.- Celebració del sorteig de la mesa electoral corresponent a les eleccions generals de 28 d’abril de 2019.

4.- Aprovació, si s’escau, de la factura obres de millora de la zona esportiva de Copons.

5.- Aprovació inicial, si s’escau, del pressupost general de la corporació per a l’exercici 2019. 

SEGON.- Per part del secretari es portaran a terme els tràmits necessaris per a la convocatòria i citació dels membres de la Corporació, fent efectiva aquesta resolució.”