Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Ple extraordinari, dijous 7 de març a les 20:00 h.

Per resolució de l’alcaldia de data 5 de març de 2019, ha estat convocada sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament pel dijous dia  7 de març de 2019 a les 20:00 hores la part dispositiva de la qual a continuació es transcriu,

“PRIMER.- CONVOCAR sessió extraordinària de lAjuntament Ple pel proper dijous dia 7 de març  de 2019 a les 20:00 hores, amb el següent

 ORDRE DEL DIA

1.-Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 23 de gener de 2019.

2.-Decrets d’Alcaldia.

3.- Aprovació inicial, si s’escau, del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) i altra documentació annexa.

4.- Aprovació, si s’escau, del compte de recaptació de la corporació corresponent a l’exercici 2018.

5.- Aprovació, si s’escau, de la delegació al Consell Comarcal de l’Anoia de la potestat sancionadora en l’àmbit del servei municipal de recollida de residus.

6.- Aprovació de l’augment de retribucions al personal funcionari i laboral de l’ajuntament per a l’any 2019.

7.- Aprovació prèvia, si s’escau, del projecte de legalització d’actuacions sense llicència a la masia cal Vilella de Copons.

8.- Aprovació, si s’escau de resolució del procediment de concessió demanial per a la gestió Bar Piscina.

9.-  Declaració institucional contra el feixisme

SEGON.- Per part del secretari es portaran a terme els tràmits necessaris per a la convocatòria i citació dels membres de la Corporació, fent efectiva aquesta resolució.”

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E