Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Ple extraordinari, dimecres 9 d’octubre de 2019

Per resolució de l’alcaldia ha estat convocada sessió extraordinària amb caràcter ordinari de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament pel proper dimecres dia 9 d’octubre de 2019 a les 20:00 hores i que a continuació es transcriu,

“Decret núm. 125 /2019.

En virtut d’allò acordat en la sessió Plenària de data 12 de juliol de 2019 d’organització i funcionament dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament, es procedent convocar un ple extraordinari amb caràcter d’ordinari per tal de tractar els assumptes proposats per l’Alcaldia,

Fent ús de les atribucions que em confereix l’article 53.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 23 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,                Vistos també els articles 80 i ss del ROF i preceptes concordants. 

D I S P O S O

PRIMER.- CONVOCAR sessió extraordinària amb caràcter d’ordinari de lAjuntament Ple pel proper dimecres dia 9 d’octubre de 2019 a les 20:00 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA

 • Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 18 de juliol de 2019.
 • Decrets d’Alcaldia.
 • Aprovació definitiva, si s’escau, del compte general del pressupost de l’exercici 2018
 • Aprovació prèvia, si s’escau, del projecte de reforma interior i de cobert agrícola a la masia ca l’Arnau del TM de Copons.
 • Aprovació, si s’escau, del Pla de desplegament de fibra òptica al TM de copons promogut per l’empresa Iguana, SL.
 • Aprovació, si s’escau, del nou Reglament regulador de l’Arxiu municipal.
 • Aprovació, si s’escau, de la modificació de crèdits num. 02 /2019
 • Aprovació, si s’escau, de l’increment addicional en les retribucions del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament segons l’RDL 24/2018 de mesures urgents en matèria de retribucions del sector públic.
 • Aprovació, si s’escau, del conveni amb l’Ajuntament de Veciana per tal que veïns de Copons facin ús de les Àrees Tancades per residus del municipi de Veciana.
 • Aprovació, si s’escau, de la Moció relativa a pobresa energètica i la companyia ENDESA.
 • Aprovació, si s’escau, de la certificació primera de les obres del projecte “ampliació de la capacitat del dipòsit del cementiri de Copons”
 • Precs i Preguntes

SEGON.- Per part del secretari es portaran a terme els tràmits necessaris per a la convocatòria i citació dels membres de la Corporació, fent efectiva aquesta resolució.”

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E