Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Ple extraordinari, divendres 12 a les 18:30 h.

Per resolució de l’alcaldia ha estat convocada sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament pel proper dia 12 de juliol de 2019 a les 18:30 hores la part dispositiva de la qual a continuació es transcriu,

“PRIMER.- CONVOCAR sessió extraordinària de lAjuntament Ple pel proper dia 12 de juliol  de 2019 a les 18:30 hores, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

1.- Decrets d’Alcaldia

2.- Aprovació, si s’escau, del conveni amb el Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya per l’execució de les obres corresponents a la 4a fase del projecte de rehabilitació de la Rectoria com a nova escola.

3.- Aprovació, si s’escau, de l’adjudicació de les obres del projecte d’ampliació del dipòsit del cementiri d e Copons.

4.- Aprovació, si s’escau, de les festes locals de caràcter oficial per l’exercici 2020.

5.- Aprovació, si s’escau, del conveni corresponent al projecte “Anoia en transició”

6.- Aprovació, si s’escau de la certificació 5a i última corresponent a les obres del projecte de rehabilitació de la rectoria com a nova escola 3a fase.

7.- Aprovació, si escau, de la modificació de la sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya, per a sufragar les despeses derivades de determinats càrrecs electes de l’Ajuntament.

SEGON.- Per part del secretari es portaran a terme els tràmits necessaris per a la convocatòria i citació dels membres de la Corporació, fent efectiva aquesta resolució.”

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E