Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Ple Extraordinari, divendres 12 de juliol a les 18:00 h.

Per resolució de l’alcaldia ha estat convocada sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament pel proper dia 12 de juliol de 2019 a les 18:00 hores la part dispositiva de la qual a continuació es transcriu,

“El passat dia 15 de juny de 2019 es va dur a terme la constitució del nou Ajuntament, fruït del resultat de les eleccions municipals celebrades el dia 26 de maig de 2019 i l’elecció d’alcalde de l’Ajuntament, a favor del senyor Alex Prehn Faura.

Una vegada efectuada la constitució de l’Ajuntament, cal adoptar els acords pertinents per tal d’organitzar i dotar de funcionament l’Ajuntament, el que s’anomena, el cartipàs municipal.

Atès l’article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las Bases de Règim Local, 48.2 del RDL 781/1986 de 18 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i 79 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització i funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals.

Atès que la competència correspon a aquesta alcaldia.

D I S P O S O

PRIMER.- CONVOCAR sessió extraordinària de lAjuntament Ple pel proper dia 12 de juliol  de 2019 a les 18:00 hores, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

 1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors, la de caràcter constitutiu de data 15 de juny de 2019  i l’extraordinària de 21 de juny de 2019..

2.- Organització i funcionament de la Corporació

3.- Aprovació, si s’escau de les retribucions dels càrrecs electes.

SEGON.- Per part del secretari es portaran a terme els tràmits necessaris per a la convocatòria i citació dels membres de la Corporació, fent efectiva aquesta resolució.”

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E