Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Ple extraordinari, divendres 17 de maig a les 20:00 h.

Per resolució de l’alcaldia de data d’avui ha estat convocada sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament pel proper dia 17 de maig de 2019 a les 20:00 hores la part dispositiva de la qual a continuació es transcriu,

“PRIMER.- CONVOCAR sessió extraordinària de lAjuntament Ple pel proper dia 17 de maig  de 2019 a les 20:00 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.-Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 29 d’abril de 2019.

2.-Decrets d’Alcaldia.

3.- Aprovació, si s’escau, de l’adjudicació  de la concessió demenial del  bar restaurant de la piscina de Copons.

SEGON.- Per part del secretari es portaran a terme els tràmits necessaris per a la convocatòria i citació dels membres de la Corporació, fent efectiva aquesta resolució.”

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E