Per resolució de l’alcaldia de data 17 de juny de 2019 ha estat convocada sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament pel proper dia 21 de juny de 2019 a les 20:00 hores la part dispositiva de la qual a continuació es transcriu,

“PRIMER.- CONVOCAR sessió extraordinària de lAjuntament Ple pel proper dia 21 de juny  de 2019 a les 20:00 hores, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

Únic.- Aprovació, si s’escau, de la incoació de l’expedient de resolució per renúncia de la vigent concessió per a la gestió del Bar – restaurant de la Piscina de Copons, aprovació de nou plec de clàusules i inici de nova licitació.

SEGON.- Per part del secretari es portaran a terme els tràmits necessaris per a la convocatòria i citació dels membres de la Corporació, fent efectiva aquesta resolució.”