El Ple de l’Ajuntament de Copons ha de reunir-se a la casa de la vila, el proper dia 14 de juny de 2016, a les 20.00 hores, a l’objecte de dur a terme sessió extraordinària, per tractar dels assumptes previstos a l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària anterior celebrada el 31 de maig de 2016.
2. Despatx i Decrets d’Alcaldia.
3. Aprovació del Codi de Bon Govern de l’Ajuntament de Copons.
4. Aprovació de la 1a i única certificació de les obres corresponents al projecte “DOTACIÓ D’UNA XARXA D’AIGUA POTABLE A VARIES MASIES DISPERSES DE LA POBLACIÓ DE COPONS”.
5. Aprovació de l’adjudicació del contracte menor corresponent al projecte “CONSOLIDACIÓ DELS SOSTRES DEL COS PRINCIPAL DE LA CASA RECTORAL DE COPONS.”
6. Aprovació del reconeixement extrajudicial de despeses de l’exercici 2015.