Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Ple Extraordinari el dia 22 d’abril

El Ple de l’Ajuntament de Copons ha de reunir-se a la casa de la vila, el proper dia 22 d’abril de 2016, a les 20.00 hores, a l’objecte de dur a terme sessió extraordinària (amb caràcter d’ordinària), per tractar dels assumptes previstos a l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària anterior celebrada el 25 de febrer de 2016.
2. Despatx i Decrets d’Alcaldia.
3. Aprovació si s’escau, de la sol·licitud al Departament de Governació de la Generalitat de compensacions econòmiques a favor de l’Ajuntament de Copons per abonar retribucions a càrrecs electes per l’exercici 2016.
4. Aprovació, si s’escau, del programa anual 2016 del Pla Marc de l’Associació de propietaris forestals de la Serra de Rubió.
5. Aprovació, si s’escau, de la devolució de la garantia definitiva corresponent a les obres “Sala polivalent 3a fase”
6. Aprovació, si s’escau, del Plec de Clàusules econòmic administratives per a l’adjudicació de la concessió administrativa del servei de Neteja dels edificis públics de Copons
7. Aprovació, si s’escau, del Pressupost General de la Corporació i plantilla de personal per a l’exercici 2016.
8. Aprovació, si s’escau, de l’atorgament d’una subvenció a l’hospital de Sant Joan de Déu.
9. Aprovació, si s’escau del treball d’investigació de la titularitat dels camins rurals de Copons.
10. Aprovació, si s’escau, de l’Addenda al contracte per a la Concessió del Servei de Bar-Restaurant de la Piscina de Copons.
11. Precs i Preguntes

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E