Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Ple Extraordinari, el dimecres 24 d’octubre a les 20:15 h.

Per resolució de l’alcaldia de data d’avui ha estat convocada sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament pel proper dimecres dia 24 d’octubre de 2018 a les 20:15 hores, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

1.-Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 21 de setembre de 2018.
2.-Decrets d’Alcaldia.
3.- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de les Ordenances Fiscals municipals per l’exercici 2019.
4.- Aprovació, si s’escau, del Plec de clàusules econòmic administratives particulars que ha de regir el concurs obert per a la contractació de la gestió del servei de Bar – Restaurant de la piscina de Copons.
5.- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de crèdits num. 4/2018.

SEGON.- Per part de la secretària es portaran a terme els tràmits necessaris per a la convocatòria i citació dels membres de la Corporació, fent efectiva aquesta resolució.

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E