Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Ple extraordinari i urgent, dimarts dia 7 de juliol de 2020 a les 16:00 hores

Per resolució de l’alcaldia de data d’avui ha estat convocada sessió extraordinària i urgent de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament pel proper dia 7 de juliol de 2020 a les 16:00 hores i que a continuació es transcriu,

“Vista la necessitat de convocar un ple extraordinari i urgent per tal de tractar un assumpte que no pot esperar a la convocatòria del proper Ple ordinari.

Fent ús de les atribucions que em confereixen els articles 98 i el 53.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 23 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,

Vistos també els articles 79 i ss del ROF i preceptes concordants.

D I S P O S O

PRIMER.- CONVOCAR sessió extraordinària i urgent de l’Ajuntament Ple pel proper dia 7 de juliol de 2020 a les 16:00 hores, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

1r.- Aprovació, si s’escau de la urgència de la sessió.

2n.- Ratificar, si s’escau, Decret num. 61/2020 d’obertura de la piscina municipal per la temporada d’estiu 2020.

SEGON.- Per part del secretari es portaran a terme els tràmits necessaris per a la convocatòria i citació dels membres de la Corporació, fent efectiva aquesta resolució.”

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E