Per resolució de l’alcaldia de data d’avui ha estat convocada sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament pel proper dijous dia 27 d’abril de 2017 a les 20:00 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària i urgent del dia 5 d’abril de 2017.

2.- Aprovació, si escau, de la sol·licitud de subvenció al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, per a sufragar les despeses derivades de determinats càrrecs electes de l’Ajuntament.

3.- Aprovació inicial, si s’escau, del Pressupost general de la corporació, bases d’execució  i la plantilla de personal per a l’exercici 2017.