Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Ple ordinari de l’Ajuntament, el dimecres dia 21 d’octubre de 2020 a les 18:00 hores

CONVOCATORIA

 Em plau notificar-vos el Decret que l’Alcalde ha dictat en data d’avui per tal de convocar-vos a sessió plenària.

 “En virtut d’allò acordat en la sessió Plenària de data 12 de juliol de 2019 de l’organització i funcionament dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament, es procedent convocar un ple ordinari el dia 21 d’octubre de 2020 per tal de tractar els assumptes proposats per l’Alcaldia.

Fent ús de les atribucions que em confereix l’article 53.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 23 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,  i

Vistos també els articles 80 i ss  del ROF i preceptes concordants. 

D I S P O S O

PRIMER.- CONVOCAR sessió ordinària de lAjuntament Ple pel proper dimecres dia 21 d’octubre de 2020 a les 18:00 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA

  • Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de les actes de la sessió ordinària del dia 15 de juliol de 2020 i de l’extraordinària de 18 de setembre de 2020
  • Decrets d’Alcaldia.
  • Aprovació, si s’escau del conveni amb el servei català de transit regulador de la col·laboració en matèria de transit i seguretat
  • Aprovació definitiva, si s’escau, del compte general del pressupost de la corporació per a l’exercici 2019.
  • Precs i preguntes.

SEGON.- Per part del secretari es portaran a terme els tràmits necessaris per a la convocatòria i citació dels membres de la Corporació, fent efectiva aquesta resolució.”

 

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E