Per resolució de l’alcaldia de data d’avui ha estat convocada sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament pel proper dimecres dia 17 de maig de 2017 a les 20:00 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 27 d’abril de 2017.
2.- Decrets d’Alcaldia
3.- Aprovació, si s’escau, del Programa forestal serra de Rubió 2017.
4.- Aprovació, si s’escau del Nomenament jutge de pau i substitut de Copons.
5.- Aprovació, si s’escau, del Programa de verificació d’activitats.
6.- Precs i Preguntes.