Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Ple ordinari, dimecres 20 de setembre a les 20:00 hores

Per resolució de l’alcaldia de data d’avui ha estat convocada sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament pel proper dimecres dia 20 de setembre de 2017 a les 20:00 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 30 d’agost de 2017.

2.- Decrets d’Alcaldia

– Donar compte dels Decrets dictats entre el 17/07/2017 i el 18/09/2017.

3.- Despatx d’alcaldia

– Informació sobre la Festa Major 2017.

4.- Aprovació definitiva, si s’escau, del compte general de l’exercici 2016.

5.- Aprovació, si s’escau, del Plec de clàusules econòmic – administratives i inici del procediment de contractació de les obres corresponents al projecte de rehabilitació de la rectoria de copons fase 3a.

6.- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de crèdits del pressupost general de la corporació per a l’exercici 2017 núm. 2/2017.

7.- Aprovació, si s’escau, de l’increment de l’1% de les retribucions fixes i complements del personal de la corporació per a l’exercici 2017 d’acord amb allò establert a la llei de pressupostos generals de l’estat.

8.- Precs i Preguntes.

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E