Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Ple Ordinari, dimecres 21 de novembre a les 20:00 h.

Per resolució de l’alcaldia de data d’avui ha estat convocada sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament pel proper dimecres dia  21 de novembre de 2018 a les 20:00 hores, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 24 d’octubre de 2018.

2,- Decrets d’Alcaldia.

3.- Aprovació, si s’escau, de la llista d’admesos i exclosos de les proves selectives del concurs oposició per promoció interna per a la provisió d’un lloc de treball de l’escala d’administració general, sub-escala administrativa, pertanyent al grup C1, vacant a la plantilla orgànica d’aquest Ajuntament.

4.- Aprovació, si s’escau, del retorn fiança corresponent a la garantia definitiva corresponent a les obres del projecte “programa complementari de millora de camins municipals”

5.- Aprovació, si s’escau, del conveni amb el Consell Comarcal regulador de la tramitació de la sol·licitud en el marc del programa FEDER 2014-2020 tram local eix 6.

6.- Aprovació, si s’escau, de l’autorització per actuar als terrenys corresponents a la petició n el marc del programa FEDER 2014-2020 tram local eix 6.

7.- Aprovació inicial, si s’escau, del projecte de reforma del dipòsit municipal d’aigua.

8.- Aprovació, si s’escau, del plec de clàusules econòmic-administratives particulars per a la contractació de les obres corresponents al projecte de reforma del dipòsit municipal d’aigua i de l’inici del procediment.

9.- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de crèdit núm. 5/2018 del vigent pressupost general de la corporació per a l’exercici 2018.

10.- Precs i preguntes.

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E