Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Convocatòria Ple ordinari, dimecres 22 d’abril a es 18:00 hores

CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI AMB CARÀCTER D’ORDINARI.

En virtut d’allò acordat en la sessió Plenària de data 12 de juliol de 2019 de l’organització i funcionament dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament, es procedent convocar un ple ordinari el dia 15 d’abril de 2020 per tal de tractar els assumptes proposats per l’Alcaldia.

Atès que s’ha declarat l’estat d’alarma i el confinament de la població i vist el “Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19” concretament “la Disposición final segunda de Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local” que permet fer les sessions plenàries de forma telemàtica sempre que es respecti el caràcter públic de la sessió.

Vistes les consideracions anteriors i atès que esta previst un Ple amb molts punts de l’ordre del dia es considera convenient celebrar-lo el següent dimecres dia 22 d’abril de 2020  i iniciar-lo a les 18.00 hores.

Fent ús de les atribucions que em confereix l’article 53.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 23 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,  i

Vistos també els articles 80 i ss  del ROF i preceptes concordants.

D I S P O S O

PRIMER.- CONVOCAR sessió extraordinària amb caràcter d’ordinària de l’Ajuntament Ple pel proper dimecres dia 22 d’abril de 2020 a les 18:00 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 15 de gener de 2020.
 2. Decrets d’Alcaldia.
 3. Aprovació inicial, si s’escau, del Pressupost General de la Corporació i plantilla de personal per a l’exercici 2020.
 4. Aprovació inicial, si s’escau de l’annex per a la finalització del projecte bàsic i executiu de Rehabilitació de la Rectoria de Copons 4a fase.
 5. Aprovació inicial, si s’escau dels plecs de clàusules econòmic administratives i inici de la licitació del projecte de rehabilitació de la rectoria de copons com a nova escola fase 4a.
 6. Aprovació, si escau, de subscripció del nou conveni per a l’encomanda de gestió de la gestió informatitzada de la nòmina dels empleats dels ens locals AGINEEL amb motiu de l’adequació als canvis normatius en matèria de protecció de dades.
 7. Aprovació, si escau, del Compte de gestió recaptatòria lliurat per l’ORGT corresponent a l’any 2019.
 8. Aprovació, si s’escau, el conveni marc de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona els Ajuntaments de Castellfollit del  Boix,  Copons, Jorba, Òdena, Prats de  Rei,  Rajadell,  Rubió, Castellolí, Sant Marti de Sesgueioles  i Veciana, i l’Associació Serra de  Rubió per a la prevenció d’incendis forestals mitjançant el foment de la gestió forestal estratègica
 9. Aprovació, si s’escau, de l’acord de resolució del recurs potestatiu de reposició presentat per la senyora Elisabet Muñoz bar contra l’acord de Ple d’inadmissió de la reclamació per haver-la presentat fora de termini.
 10. Aprovació si s’escau, de la cessió del contracte per a la prestació del servei neteja de diverses dependències municipals de Copons per part de l’empresa Neteges i abrillantats Oriol, SL a l’empresa Naturnet, SL.
 11. Aprovació, si s’escau, de la proposta reconeixement extrajudicial de crèdits de l’exercici 2019.
 12. Aprovació de l’acord d’adhesió al contracte derivat 2015.05.D02 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel consorci català pel desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia, SAU (Exp 2015.05.D01).
 13. Precs i preguntes.

SEGON.- Per part del secretari es portaran a terme els tràmits necessaris per a la convocatòria i citació dels membres de la Corporació, fent efectiva aquesta resolució.”

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E